Arbetsmiljö 2017, 1 januari


Arbetsmiljö 2017 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2017 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Fr o m den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvar för ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling.

Under 2016 har fyra nya AFS-föreskrifter beslutats, fyra tidigare AFS-föreskrifter har ändrats, några äldre föreskrifter har upphävts och en mindre ändring har gjorts i arbetsmiljölagen.


Arbetsmiljö 2017 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (NY 2016)
• Användning av arbetsutrustning   
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden (NY 2016)
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning


Med Arbetsmiljö 2017  får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

24:a utgåvan. Häftad. Januari 2017.

ISBN 978-91-88121-08-0

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.