Böcker

Arbetsrätt 2018, 1 juli
En lagsamling med de vanligaste arbetsrättslagarna i aktuell lydelse 1 juli 2018. 43:e utgåvan. Juli 2018 140 sidor

Arbetsmiljö 2018, 1 januari
En författningssamling med de vanligaste arbetsmiljöförfattningarna i aktuell lydelse   
1 januari 2018. 25:a utgåvan 160 sidor.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018
En arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö uppdaterad januari 2018 80 sidor.

LAS-Handboken
En kommentarbok till anställningsskyddslagen (LAS) för den som ska tillämpa
LAS i praktiken. 8:e upplagan. November 2017 589 sidor.

RehabAnsvar, 7:e uppl
Boken beskriver samspelet mellan socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen; vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Denna utgåva är uppdaterad med senaste lagändringar per den 1 juli 2016 samt med nya rättsfall. 80 sidor.

Arbetsrätt och Förhandling, 7u
En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal - med förhandlingstips och råd. I denna uppdaterade sjunde upplaga finns lagtexten till medbestämmandelagen (MBL) med som bilaga i aktuell lydelse 1 juli 2015. September 2015 87 sidor.

Förtroendeman
En praktisk kommentar till förtroendemannalagen. 3:a upplagan. 80 sidor.

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet
Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden. Den nya tredje upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som missbruk av sociala medier, säkerheten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, arbetskläder i hemtjänsten och organisatorisk och social arbetsmiljö. Juni 2016. 173 sidor.

Arbetsmiljö för sjukvården
Den nya boken "Arbetsmiljö för sjukvården", som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. November 2017  sidor 213

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
I denna nya bok av Sören Öman presenteras reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Vad har AD sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vad gäller enligt de nya reglerna om tidsbegränsad anställning från den 1 maj 2016? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Med citat ur mer än 170 domar. Juni 2016 136 sidor.

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
I denna nya bok presenterar Sören Öman reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Innehåller citat ur mer än 140 domar. Februari 2015 143 sidor.

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
I denna nya bok av Sören Öman beskrivs reglerna rörande uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt till återanställning och till anställning med högre sysselsättningsgrad genom att låta AD själv komma till tals. Innehåller citat ur närmare 200 domar. Juni 2018 211 sidor.

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Det finns många frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare. Svar finns samlade i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller och vänder sig både till arbetstagare och deras fackliga representanter samt till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor.

Ledighetslagarna
– Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter, Med kommentarer och rättsfall
Ny bok som tar upp och på ett lättfattligt sätt, med illustrativa exempel från rättspraxis, kommenterar alla de lagar som kan ge rätt till ledighet. Lämplig som daglig hjälp för fackliga förtroendemän, personalhandläggare, arbetsrättsjurister m.fl. 316 sidor.

Semesterlagen, 2 upplagan
Den andra uppdaterade upplagan av Semesterlagen är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. 88 sidor.

Löneindrivning och konkurs, 2u
"Löneindrivning och Konkurs" – en facklig handledning. Ny uppdaterad andra upplaga. September 2015. 121 sidor.

KonkursArbetsrätt
Nya uppdaterade och utökade 6:e upplagan!
Boken för alla – konkursförvaltare, kronofogdar, fackliga företrädare m fl – som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser eller i företagsrekonstruktioner. 614 sidor.

Anställningsskyddspraxis, 9 uppl
En sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden. Omfattar sammanlagt 1984 avgöranden från Arbetsdomstolen och 261 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna samt JO och JK. En bok för alla som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten.
9:e upplagan. Oktober 2018 567 sidor.

Allt om lönekriterier SLUT
... och lite till, Om val, utformning och tillämpning av lönekriterier
Ny bok som ger bakgrund till och vägledning inom den individuella lönesättningen. Här presenteras även en process för hur lönekriterier kan arbetas fram.Vänder sig till alla som praktiskt vill arbeta med väldefinierade, sakliga och icke diskriminerande lönekriterier. 104 sidor.

Arbetsrätt för chefer och kvalitetsansvariga SLUT
I denna tolkning av arbetsrätten ger beteendevetaren Bo Wiklund praktiska, handfasta råd för att visa vägen i det dagliga arbetet som ansvarig. 2:a upplagan. 86 sidor.

Svåra lägen – tuffa samtal
En bok som ger dig mod att göra det du vet att du måste
Här ges råd och tips för att kunna hantera exempelvis uppsägningar, omplaceringar och missbruksproblem. Boken innehåller praktiska checklistor för förberedelse, samtal och utvärdering. Detta är en reviderad och utvidgad utgåva av Svåra samtal och ersätter denna. Januari 2014 96 sidor.

Utvecklingssamtal Varför? Hur?
Utvecklingssamtal har inget egenvärde men rätt använt, kan det bidra till ett ökat engagemang och mer motiverade chefer och medarbetare. Denna utvidgade och reviderade utgåva innehåller praktiska checklistor och mallar med frågor för ett givande utvecklingssamtal. Ersätter boken Utvecklingssamtal. Januari 2015 96 sidor.

Rätt Arbetsrätt 2018
Sanomas klassiska uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, organisationer på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten. Häftad. Författare: Louise D’Oliwa & Stefan Flemström. Januari 2018.

Rätt Lön 2018
Den praktiska och lättanvända handboken från Sanoma som berör löner och ersättningar. Innehåller rekommendationer och anvisningar om löneadministration utifrån lagar, avtal och beskattningskonsekvenser. Häftad. Författare: Kristina Karlén. Januari 2018.

Rätt Moms 2018
Sanomas handbok för alla som kommer i kontakt med moms. Ger råd och anvisningar vid både nationell och internationell handel. Häftad. Författare: Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl. Januari 2018.

Redovisa Rätt 2018
Uppslagsboken från Sanoma är ekonomiavdelningens bästa hjälpmedel! Med anvisningar och rekommendationer för löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Häftad. Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning Januari 2018.

Rätt Bolagsrätt 2018
Boken innehåller även definitioner av bolagsrättsliga begrepp, mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips som kan appliceras på läsarens verksamhet. Häftad. Författare: Robert Sevenius

Rätt skatt 2018
är en efterlängtad nyhet i den uppskattade Rättserien. Rätt Skatt förklarar viktiga begrepp inom inkomstskatt i näringsverksamhet oavsett i vilken form den bedrivs; från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall.
Häftad. Författare: Urban Kardvik, Lars Samuelsson.

Personalpaketet 2018
Innehåller Rätt Arbetsrätt och Rätt Lön - två av de klassiska "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet. Januari 2018.

Redovisningspaketet 2018
Innehåller Rätt Moms och Redovisa Rätt - två av de välkända "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet. Januari 2018.

Rättserien 2018
Det mest prisvärda paketet innehåller alla sex av Sanomas populära böcker; Rätt Arbetsrätt, Rätt Lön, Rätt Moms Redovisa Rät, Rätt Skatt och Rätt Bolagsrätt till ett extra förmånligt pris! Januari 2018

Sida vid Sida SLUT


Tema Visstid
Tema Visstid är en skrift som redovisar reglerna i LAS om tidsbegränsade
anställningar. 48 sidor.

Turordning vid Uppsägning
Temanummer (arbetsrätt/arbetsmiljö nr 242) om de grundläggande
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppsägning/avsked  SLUT
Temanummer (arbetsrätt/arbetsmiljö nr 260) om grunder för
uppsägning/avskedande som kan efterbeställas för att användas i utbildningar
el.dyl.

Rekrytering
Rekrytering ger de råd och verktyg man behöver för att på ett klokt och respektfullt sätt hantera rekryteringsprocessen från arbetsanalys till intervjuteknik, referenstagning och utvärdering.

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
I denna nya bok av Sören Öman beskrivs reglerna rörande uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt till återanställning och till anställning med högre sysselsättningsgrad genom att låta AD själv komma till tals. Innehåller citat ur närmare 200 domar. Maj 2018 211 sidor.

Arbetsrätt för chefer
I denna tolkning av arbetsrätten ger beteendevetaren Bo Wiklund praktiska, handfasta råd för att visa vägen i det dagliga arbetet som ansvarig. 3:a upplagan. 80 sidor.