Arbetsmiljö 2020, 1 januari

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2020 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Senaste ändringar

•Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift  beslutats "Medicinska kontroller i arbetslivet" (AFS 2019:3) fr o m 1 november 2019.

•Ändringar har fr o m 2 september 2019 gjorts i "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" (AFS 2017:3, fr o m 1 november 2019 i "Dykeriarbete" (AFS 2010:6), "Syntetiska oorganiska fiber" AFS 2004:1), "Kvarts - stendamm i arbetsmiljön" (AFS 2015:2), "Asbets" (AFS 2006:1), Belastningsergonomi" (AFS 2012:1), "Kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2011:19), "Mast- och stolparbete" (AFS 2000:6), "Artificiell optisk strålning" (AFS 2009:7), "Vibrationer" (AFS 2005:15), Rök- och kemdykning" (AFS 2007:7) samt fr o m 1 januari 2020 i "Sprängarbete" (AFS 2007:1).

•Dessutom har en mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.


Arbetsmiljö 2020 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi (ÄNDRAD 2019)
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Användning av arbetsutrustning   
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2019)
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet (NY 2019)
• Användning av personlig skyddsutrustning


Med Arbetsmiljö 2020  får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 165 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

27:e utgåvan. Häftad. Januari 2020.

ISBN 978-91-88121-28-8

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.