Frågor om tidsbegränsade anställningar

Uppsägning av tidsbegränsad anställning

Fråga:
En arbetstagare har fått en tidsbegränsad anställning på t ex 4 månader, men vill sluta anställningen innan tiden gått ut. Vilken uppsägningstid gäller? Är det 1 månad enligt LAS 11 §?

Svar:
Nej, enligt LAS 4 § andra stycket är det endast anställningar som gäller tills vidare (fast anställning) som kan sägas upp av arbetsgivaren eller av arbetstagaren. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning först vid anställningstidens utgång. Arbetstagaren i ditt exempel har alltså bundit sig för anställning under 4 månader och har inte rätt att genom uppsägning avsluta anställningen i förtid. Det möter naturligtvis inget hinder att arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att anställningen skall upphöra innan tiden gått ut. Lämnar arbetstagaren anställningen i förtid utan sådan överenskommelse, kan arbetstagaren göras skadeståndsansvarig enligt bestämmelserna i LAS 38 §.
Vad som sagts ovan gäller inte för provanställning, då en sådan anställning får avbrytas före provperiodens utgång (se LAS 6 §, tredje stycket).
OBS att det kan finnas bestämmelser i kollektivavtal om att uppsägning kan ske även av tidsbegränsad anställning. Sådana avtalsregler gäller då i stället för vad som regleras i LAS.


Fast anställning för vikarier 1 januari 2000

Fråga:
På vår arbetsplats finns många vikarier som vikarierat så länge att de har rätt till fast anställning när nya LAS-regler börjar gälla vid årsskiftet. Flertalet har deltidsanställning och nu tror arbetsgivaren att det blir problem om alla skall gå över till tillsvidareanställning på heltid från 1 jan 2000.

Svar:
Nya begränsningsregler för vikariat (LAS 5 §, sista stycket) innebär att den som vikarierat hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 3 år under de senaste 5 åren ˆ och som har ett pågående vikariat 1 jan 2000 eller därefter ˆ får sin anställning omvandlad till tillsvidareanställning. Det innebär dock inte att anställningen måste gälla för heltid. Om villkoren i övrigt är uppfyllda för övergång till fast jobb, får arbetstagaren tillsvidareanställning i samma sysselsättningsgrad som i det pågående vikariatet, dvs att den som har ett halvtidsvikariat när 3 årsgränsen uppnås övergår i en tillsvidareanställning på halvtid.


En vikaries arbetsuppgifter

Fråga:
Vad gäller vid ett tidsbegränsat vikariat , ska vikarien ha den ordinarie arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetstimmar?

Svar:
Vikarien skall visserligen ersätta den ordinarie arbetstagaren i organisationen. Men arbetsgivaren har som vanligt rätt att omfördela arbetsuppgifterna mellan arbetstagarna, t ex så att den ledige arbetstagaren ersätts av en annan fast anställd arbetstagare och att vikarien i sin tur får ta över den arbetstagarens arbete.
Antalet arbetstimmar för vikarien måste inte motsvara antalet timmar för den ordinarie arbetstagaren.


Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill lämna en provanställning?

Fråga:
Om en arbetstagare vantrivs i sin provanställning och vill sluta, vilken uppsägningstid gäller då?

Svar:
I LAS finns bestämmelser om att arbetsgivaren måste varsla arbetstagaren 14 dagar i förväg om arbetsgivaren vill avbryta en provanställning (LAS 31 §). Det finns dock inga motsvarande bestämmelser om uppsägnings- eller varseltid om arbetstagaren vill sluta. Arbetstagaren kan alltså lämna provanställningen med omedelbar verkan. På en del avtalsområden finns dock kollektivavtalsregler som föreskriver att arbetstagaren skall iaktta viss kortare uppsägningstid.