Frågor om anställningsavtal

Vad gäller om man inte skrivit på anställningsavtal?

Fråga:
Jag började en anställning på ett företag för ca 1 år sedan. Senare för ca 4-5 månader sedan hade cheferna gjort ett avtal som vi skulle skriva på, men jag var inte nöjd med det så det skulle göra om det. Men sen rann det ut i sanden och jag har fortfarande inte skrivit under något avtal. Har jag någon uppsägningstid när jag inte skrivit på något avtal?

Svar:
Ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt. De villkor som gäller för anställningen styrs då bl a av den muntliga överenskommelse som du träffat om att jobba i företaget. Du behöver inte acceptera några andra villkor i ett skriftligt kontrakt än vad ni tidigare kommit överens om i muntlig form. Om ni muntligt inte kommit överens om vilka uppsägningstider som skall gälla, tillämpas LAS 11 § som föreskriver att uppsägningstiden vid uppsägning från arbetstagarens sida är minst en månad. Det gäller under förutsättning att det inte finns kollektivavtal med bestämmelser om annan uppsägningstid.


Vad gäller om muntligt överenskomna villkor?

Fråga:
Då jag anställdes kom min arbetsgivare och jag muntligt överens om vissa anställningsvillkor. Nu vill inte min arbetsgivare kännas vid dessa villkor. Vad gör jag nu?

Svar:
Frågan du tar upp om det muntliga avtalet är en ren bevisfråga som ytterst kan prövas i rättegång i arbetsdomstolen eller i tingsrätt. Du bör dock observera de tidsfrister som gäller (MBL 64-66 §§) för att aktualisera en sådan prövning. Om ditt fack ställer upp måste de anmäla tvisten, genom tvisteförhandling eller tvisteanmälan enligt MBL 35 §, inom 4 månader från det att facket fått kännedom om tvistefrågan. T.ex om du anmält frågan till facket den 15 feb, går tidsfristen ut för facket den 15 juni. Om facket inte ställer upp, har du ytterligare en månad på dig att väcka egen talan i tingsrätten (i exemplet senast 15 juli).