Böcker

Arbetsrätt 2023, 1 januari
En författningssamling med de vanligaste arbetsmiljöförfattningarna i aktuell lydelse   
1 januari 2023. 30:e uppl. 172 sidor.

Arbetsmiljö 2023, 1 januari
En författningssamling med de vanligaste arbetsmiljöförfattningarna i aktuell lydelse   
1 januari 2023. 30:e uppl. 172 sidor.

Arbetsmiljörätt - En läro- och handbok
En läro- och handbok som kompletterar lagsamlingen Arbetsmiljö
1:a uppl. 111 sidor.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2023
En arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö
uppdaterad den 1 januari 2023. 8 uppl. 91 sidor.

Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
I denna tolkning av arbetsrätten ger beteendevetaren Bo Wiklund praktiska, handfasta råd för att visa vägen i det dagliga arbetet som ansvarig. 5:e upplagan, 2023, 80 sidor.

LAS-Handboken 2022
En kommentarbok till anställningsskyddslagen (LAS) för den som ska tillämpa
LAS i praktiken. 10:e upplagan. Juli 2022. 616 sidor.

RehabAnsvar 2021, 9:e uppl
Boken beskriver samspelet mellan socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen; vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Denna utgåva är uppdaterad med senaste lagändringar per den 1 oktober 2021 samt med nya rättsfall. 85 sidor.

Arbetsrätt och Förhandling, 8 uppl
En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal - med förhandlingstips och råd. I denna uppdaterade åttonde upplaga finns lagtexten till medbestämmandelagen (MBL) med som bilaga i aktuell lydelse 1 juli 2020.
Augusti 2020. 88 sidor.

Förtroendeman
En praktisk kommentar till förtroendemannalagen. 3:e upplagan. 80 sidor.

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet
Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden. Den nya tredje upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som missbruk av sociala medier, säkerheten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, arbetskläder i hemtjänsten och organisatorisk och social arbetsmiljö. Juni 2016. 173 sidor.

Arbetsmiljö för sjukvården
Den nya boken "Arbetsmiljö för sjukvården", som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. November 2017  sidor 213

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
I denna nya bok av Sören Öman presenteras reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Vad har AD sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vad gäller enligt de nya reglerna om tidsbegränsad anställning från den 1 juni 2020? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Med citat ur mer än 170 domar. Juni 2020 135 sidor.

AD om skadestånd, lön och preskription enl LAS, 3:e upplagan
I denna bok presenterar Sören Öman reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Innehåller citat ur mer än 140 domar. Mars 2023 177 sidor

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
I denna nya tredje upplaga av Sören Öman beskrivs reglerna rörande uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt till återanställning och till anställning med högre sysselsättningsgrad genom att låta AD själv komma till tals. Innehåller citat ur närmare 200 domar. Juli 2022 223 sidor.

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Det finns många frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare. Svar finns samlade i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller och vänder sig både till arbetstagare och deras fackliga representanter samt till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor.

Ledighetslagarna  
– Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter, Med kommentarer och rättsfall
Ny bok som tar upp och på ett lättfattligt sätt, med illustrativa exempel från rättspraxis, kommenterar alla de lagar som kan ge rätt till ledighet. Lämplig som daglig hjälp för fackliga förtroendemän, personalhandläggare, arbetsrättsjurister m.fl. 316 sidor.

Semesterlagen, 2 upplagan
Den andra uppdaterade upplagan av Semesterlagen är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. 88 sidor.

Löneindrivning och Konkurs TILLFÄLLIGT SLUT
En facklig handledning. Ny uppdaterad andra upplaga. September 2015. 121 sidor.

KonkursArbetsrätt
Nya uppdaterade och utökade 6:e upplagan!
Boken för alla – konkursförvaltare, kronofogdar, fackliga företrädare m fl – som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser eller i företagsrekonstruktioner. 614 sidor.

Anställningsskyddspraxis, 11 upplagan
En sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden. Omfattar sammanlagt 2210 avgöranden från Arbetsdomstolen och 412 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna samt JO och JK. En bok för alla som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten.
11:e upplagan. Juli 2022 619 sidor.

Allt om lönekriterier
... och lite till, Om val, utformning och tillämpning av lönekriterier
I boken guidas läsaren genom den snårskog som omgärdar arbetet med att ta fram ändamålsenliga och verksamhetsfrämjande lönekriterier. 148 sidor

Författningar för statliga arbetsgivare 2023 – I urval av Arbetsgivarverket
Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal. 2023, 400 sidor

Svåra lägen – tuffa samtal
En bok som ger dig mod att göra det du vet att du måste
Här ges råd och tips för att kunna hantera exempelvis uppsägningar, omplaceringar och missbruksproblem. Boken innehåller praktiska checklistor för förberedelse, samtal och utvärdering. Detta är en reviderad och utvidgad utgåva av Svåra samtal och ersätter denna. Januari 2014 96 sidor.

Utvecklingssamtal Varför? Hur?
Utvecklingssamtal har inget egenvärde men rätt använt, kan det bidra till ett ökat engagemang och mer motiverade chefer och medarbetare. Denna utvidgade och reviderade utgåva innehåller praktiska checklistor och mallar med frågor för ett givande utvecklingssamtal. Ersätter boken Utvecklingssamtal. Januari 2015 96 sidor.

Rätt Arbetsrätt 2023
Boken är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Ett flertal uppdaterade mallar och exempel ger dig en god grund att stå på i arbetsrättsliga frågor. Bland årets nyheter kan nämnas arbetsvillkorsdirektivet som trädde i kraft tidigare i år samt att lagen om anställningsskydd har reformerats. Rätt Arbetsrätt vänder sig till förhandlare, jurister, ombudsmän, personalansvariga, HR chefer och andra som är i behov av lättfattlig information om arbetsrätten. Häftad. Författare: Louise D’Oliwa & Stefan Flemström. Januari 2023.

Rätt Lön 2023
Den praktiska och lättanvända handboken från Sanoma som berör löner och ersättningar. Den innehåller uppdaterade exempel med vägledning kring exempelvis den ovanligt höga höjningen av prisbasbeloppet samt en höjning av schablonbeloppen för avdrag för arbetsresor med egen bil. Rätt Lön innehåller även många tydliga exempel, relevanta blanketter samt instruktioner för rutiner och rapporter. Boken vänder sig till dig som arbetar med lönefrågor och är den perfekta guiden för löneadministratörer, personalassistenter, redovisningskonsulter, HR-chefer, egenföretagare och företagsledare i fåmansföretag.Häftad. Författare: Erika Dahlgren. Januari 2023.

Rätt Moms 2023
Sanomas handbok för alla som kommer i kontakt med moms. Boken är ett oumbärligt verktyg för alla som kommer i kontakt med moms och kan användas av dig som arbetar med reskontra, är ekonomiassistent, redovisningschef, ekonomichef, skattechef, redovisningskonsult, egenföretagare eller företagsledare. Rätt Moms 2023 innehåller ännu fler sammanfattningar av tekniskt svåra momsregler. Du får även information om hemarbete, lokaldelning och co-working, delningsekonomi och solenergi, laddning av elbilar samt ny EU-praxis avseende momshanteringen för samfällighetsföreningar.  Häftad. Författare: Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl. Januari 2023.

Redovisa Rätt 2023
Uppslagsboken från Sanoma är ekonomiavdelningens bästa hjälpmedel! Boken är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet. Årets uppdatering påverkas framför allt av ny lagstiftning för bostadsrättsföreningar och den nya situationen med hög inflation och hög ränta som vi upplever just nu. Redovisa Rätt är för alla som sköter löpande bokföring, upprättar bokslut och årsredovisning, och passar för såväl små enmansföretag som stora börsföretag. Häftad. Författare: Eva Törning Januari 2023.

Rätt Bolagsrätt 2023
Rätt Bolagsrätt är uppdaterad med de senaste bolagsrättsliga nyheterna. Till exempel den nya lagen om företagsrekonstruktioner, nya regler för fusioner och delningar av aktiebolag och ekonomiska föreningar över nationsgränserna i EU och EES, ändringar i aktiebolagsförordningen och den tillfälliga lagen om underlättande av bolags- och föreningsstämmor. Rätt Bolagsrätt är ett uppslagsverk för företagare, entreprenörer, vd:ar, ekonomichefer, styrelseledamöter, revisorer, jurister och andra som behöver lättillgänglig och heltäckande aktuell information om bolagsrätt. Häftad. Författare: Robert Sevenius. Januari 2023

Rätt Skatt 2023
Boken har alla aktuella siffror, belopp och regler du behöver i ditt arbete. Bland årets nyheter hittar du bland annat information om den nya lagen om företagsrekonstruktion. Rätt Skatt vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Är du skatterådgivare, revisor, redovisningskonsult, CFO eller controller på ett företag är Rätt Skatt ett utmärkt verktyg i ditt dagliga arbete. Författare: Urban Kardvik, Lars Samuelsson. Januari 2023

Tema Visstid
Tema Visstid är en skrift som redovisar reglerna i LAS om tidsbegränsade
anställningar. 48 sidor.

Turordning vid Uppsägning
Temanummer nr 242 (arbetsrätt/arbetsmiljö) om de grundläggande
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Rekrytering
Rekrytering ger de råd och verktyg man behöver för att på ett klokt och respektfullt sätt hantera rekryteringsprocessen från arbetsanalys till intervjuteknik, referenstagning och utvärdering.