Böcker

Arbetsrätt 2021, 1 juli
En lagsamling med de vanligaste arbetsrättslagarna i aktuell lydelse 1 juli 2021
49:e uppl. 143 sidor.

Arbetsmiljö 2021, 1 januari
En författningssamling med de vanligaste arbetsmiljöförfattningarna i aktuell lydelse   
1 januari 2021. 28:e uppl. 174 sidor.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021
En arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö
uppdaterad den 1 januari. 6 uppl. 82 sidor.

LAS-Handboken 2020
En kommentarbok till anställningsskyddslagen (LAS) för den som ska tillämpa
LAS i praktiken. 9:e upplagan. Januari 2020 antal sidor 608.

RehabAnsvar 2019, 8:e uppl
Boken beskriver samspelet mellan socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen; vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Denna utgåva är uppdaterad med senaste lagändringar per den 1 juli 2019 samt med nya rättsfall. 80 sidor.

Arbetsrätt och Förhandling, 8 uppl
En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal - med förhandlingstips och råd. I denna uppdaterade åttonde upplaga finns lagtexten till medbestämmandelagen (MBL) med som bilaga i aktuell lydelse 1 juli 2020.
Augusti 2020. 88 sidor.

Förtroendeman
En praktisk kommentar till förtroendemannalagen. 3:a upplagan. 80 sidor.

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet
Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden. Den nya tredje upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som missbruk av sociala medier, säkerheten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, arbetskläder i hemtjänsten och organisatorisk och social arbetsmiljö. Juni 2016. 173 sidor.

Arbetsmiljö för sjukvården
Den nya boken "Arbetsmiljö för sjukvården", som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. November 2017  sidor 213

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
I denna nya bok av Sören Öman presenteras reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Vad har AD sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vad gäller enligt de nya reglerna om tidsbegränsad anställning från den 1 juni 2020? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Med citat ur mer än 170 domar. Juni 2020 135 sidor.

AD om skadestånd, lön och preskription enl LAS
I denna bok presenterar Sören Öman reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Innehåller citat ur mer än 140 domar. Juli 2019 117 sidor

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
I denna nya bok av Sören Öman beskrivs reglerna rörande uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt till återanställning och till anställning med högre sysselsättningsgrad genom att låta AD själv komma till tals. Innehåller citat ur närmare 200 domar. Juni 2018 211 sidor.

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Det finns många frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare. Svar finns samlade i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller och vänder sig både till arbetstagare och deras fackliga representanter samt till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor.

Ledighetslagarna  
– Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter, Med kommentarer och rättsfall
Ny bok som tar upp och på ett lättfattligt sätt, med illustrativa exempel från rättspraxis, kommenterar alla de lagar som kan ge rätt till ledighet. Lämplig som daglig hjälp för fackliga förtroendemän, personalhandläggare, arbetsrättsjurister m.fl. 316 sidor.

Semesterlagen, 2 upplagan
Den andra uppdaterade upplagan av Semesterlagen är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. 88 sidor.

Löneindrivning och Konkurs TILLFÄLLIGT SLUT
En facklig handledning. Ny uppdaterad andra upplaga. September 2015. 121 sidor.

KonkursArbetsrätt
Nya uppdaterade och utökade 6:e upplagan!
Boken för alla – konkursförvaltare, kronofogdar, fackliga företrädare m fl – som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser eller i företagsrekonstruktioner. 614 sidor.

Anställningsskyddspraxis, 10 uppl
En sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden. Omfattar sammanlagt 1984 avgöranden från Arbetsdomstolen och 411 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna samt JO och JK. En bok för alla som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten.
10:e upplagan. Oktober 2020 606 sidor.

Allt om lönekriterier
... och lite till, Om val, utformning och tillämpning av lönekriterier
I boken guidas läsaren genom den snårskog som omgärdar arbetet med att ta fram ändamålsenliga och verksamhetsfrämjande lönekriterier. 148 sidor

Arbetsrätt för chefer och kvalitetsansvariga
I denna tolkning av arbetsrätten ger beteendevetaren Bo Wiklund praktiska, handfasta råd för att visa vägen i det dagliga arbetet som ansvarig. 3:a upplagan. 86 sidor.

Svåra lägen – tuffa samtal
En bok som ger dig mod att göra det du vet att du måste
Här ges råd och tips för att kunna hantera exempelvis uppsägningar, omplaceringar och missbruksproblem. Boken innehåller praktiska checklistor för förberedelse, samtal och utvärdering. Detta är en reviderad och utvidgad utgåva av Svåra samtal och ersätter denna. Januari 2014 96 sidor.

Utvecklingssamtal Varför? Hur?
Utvecklingssamtal har inget egenvärde men rätt använt, kan det bidra till ett ökat engagemang och mer motiverade chefer och medarbetare. Denna utvidgade och reviderade utgåva innehåller praktiska checklistor och mallar med frågor för ett givande utvecklingssamtal. Ersätter boken Utvecklingssamtal. Januari 2015 96 sidor.

Rätt Arbetsrätt 2021
Sanomas klassiska uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, organisationer på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten. Häftad. Författare: Louise D’Oliwa & Stefan Flemström. Januari 2021.

Rätt Lön 2021
Den praktiska och lättanvända handboken från Sanoma som berör löner och ersättningar. Innehåller rekommendationer och anvisningar om löneadministration utifrån lagar, avtal och beskattningskonsekvenser. En annan nyhet är att karensdagen ersätts med ett karensavdrag. Det nya karensavdraget börjar gälla den 1 januari 2020 på sjukperioder som börjar på eller efter det datumet.Häftad. Författare: Erika Dahlgren. Januari 2021.

Rätt Moms 2021
Sanomas handbok för alla som kommer i kontakt med moms. Ger råd och anvisningar vid både nationell och internationell handel. Häftad. Författare: Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl. Januari 2021.

Redovisa Rätt 2021
Uppslagsboken från Sanoma är ekonomiavdelningens bästa hjälpmedel! Med anvisningar och rekommendationer för löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Häftad. Författare: Eva Törning Januari 2021.

Rätt Bolagsrätt 2021
Boken innehåller även definitioner av bolagsrättsliga begrepp, mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips som kan appliceras på läsarens verksamhet. Häftad. Författare: Robert Sevenius
Januari 2021

Rätt Skatt 2021
är en efterlängtad nyhet i den uppskattade Rättserien. Rätt Skatt förklarar viktiga begrepp inom inkomstskatt i näringsverksamhet oavsett i vilken form den bedrivs; från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall.
Häftad. Författare: Urban Kardvik, Lars Samuelsson. Januari 2021

Bolagspaketet 2021
Innehåller Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt - två av böckerna "Rätt"-böckerna från Sanoma. Januari 2021.

Skattekonsultpaketet 2021
Innehåller Redovisa Rätt och Rätt Skatt - två böcker från "Rätt"-böckerna från Sanoma. Januari 2021.

Personalpaketet 2021
Innehåller Rätt Arbetsrätt och Rätt Lön - två av de klassiska "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet. Januari 2021.

Redovisningspaketet 2021
Innehåller Rätt Moms och Redovisa Rätt - två av de välkända "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet. Januari 2021.

Rättserien 2021
Det mest prisvärda paketet innehåller alla sex av Sanomas populära böcker; Rätt Arbetsrätt, Rätt Lön, Rätt Moms Redovisa Rätt, Rätt Skatt och Rätt Bolagsrätt till ett extra förmånligt pris! Januari 2021


Tema Visstid
Tema Visstid är en skrift som redovisar reglerna i LAS om tidsbegränsade
anställningar. 48 sidor.

Turordning vid Uppsägning
Temanummer nr 242 (arbetsrätt/arbetsmiljö) om de grundläggande
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).


Rekrytering
Rekrytering ger de råd och verktyg man behöver för att på ett klokt och respektfullt sätt hantera rekryteringsprocessen från arbetsanalys till intervjuteknik, referenstagning och utvärdering.


Arbetsrätt för chefer
I denna tolkning av arbetsrätten ger beteendevetaren Bo Wiklund praktiska, handfasta råd för att visa vägen i det dagliga arbetet som ansvarig. 4:a upplagan. 80 sidor.