Arbetsmiljö 2021, 1 januari

Arbetsmiljö 2021 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2021 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Senaste ändringar

•Under 2020 har fyra nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats "Arbetsplatsens utformning" (AFS 2020:1) fr o m 1 januari 2021,
"Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19" (AFS 2020:2) fr o m 18 mars 2020,
"Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19" (AFS 2020:9) fr o m 1 januari 2021 och "Arbetsanpassning" (AFS 2020:5) fr o m 1 juni 2021.

•Ändringar har gjorts i "Smittrisker" (AFS 2018:4), "Användning av arbetsutrustning" (AFS 2006:4), "Provning med över- eller undertryck" (AFS 2006:8), "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" (AFS 2017:3), "Hygieniska gränsvärden" (AFS 2018:1) och "Kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2011:19).

•Dessutom har två mindre ändringar gjorts i arbetsmiljölagen.


Arbetsmiljö 2021 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning NY 2021
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering NY 2021
• Användning av arbetsutrustning   ÄNDRAD 2021
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker ÄNDRAD 2021
• Hygieniska gränsvärden ÄNDRAD 2021
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning
• Personlig skyddsutrustning vid covid-19 NY 2021

Med Arbetsmiljö 2021  får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

28:e utgåvan. Häftad. Januari 2021.

ISBN 978-91-88121-35-6

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.