Arbetsmiljö 2024, 1 januari

Arbetsmiljö 2024 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2024.

Senaste ändringar
• Jämfört med tidigare utgåva ”Arbetsmiljö 2023 - 1 januari” har en mindre följdändring gjorts i arbetsmiljölagen med giltighet  
fr o m 2 juli 2023.

• Ändringar har fr o m 1 januari 2024 gjorts i bilaga 10 och 11 till ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3). Dessa bilagor återges dock ej i författningssamlingen.

• Arbetsmiljöverket har 15 september 2023 beslutat om en helt ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som träder i kraft 1 januari 2025. Man har bearbetat och sorterat om samtliga 2300 paragrafer i de nu gällande AFS-föreskrifterna och placerat in dessa i 15 helt nya AFS, de nuvarande föreskrifterna kommer att upphävas. De flesta paragrafer har flyttats till olika ställen i de nya föreskrifterna, andra har strukits eller ersatts. Huvudprincipen har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas, med undantag för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där det har tillkommit nya regler.

De nya AFS-föreskrifterna kommer att presenteras i en specialutgåva av Arbetsmiljö 2024 som utkommer senare i år.

Med Arbetsmiljö 2024 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.

Arbetsmiljö 2024 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid, mertid
• Arbetsanpassning
• Arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden
• Våld och hot
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet ÄNDRAD 2024
• Personlig skyddsutrustning


31:a utgåvan. Häftad. Januari 2024.

ISBN 978-91-88121-59-2

Styckepris: 115 kr
Minst 6 ex: 100 kr
Minst 15 ex: 90 kr
Minst 30 ex: 80 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.