Frågor om arbetsmiljö

Vi får inte pauser i arbetet

Fråga:
På vår arbetsplats har vi det problemet att arbetsledningen inte tillåter oss att ta tillräckliga pauser i arbetet. Vad gäller och vad skall vi göra?

Svar:
Grundkrav på arbetsmiljöns beskaffenhet finns i arbetsmiljölagen 2 kap. Där sägs bl a att "teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. ..." (AML 2 kap. 1 § fjärde stycket). I Arbetstidslagen sägs i 17 § att "Arbetsgivarna skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna". Gäller det ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete finns det i ASS-föreskrifter om belastningsergonomi bestämmelser i AFS 1998:1, 4 §: "Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådant arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet." I dessa föreskrifter sägs vidare i 5 §: "Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och genomförande av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas."
Pausfrågan bör anmälas till skyddsombud eller huvudskyddsombud som kan ta upp den med arbetsgivaren. Om det behövs kan den anmälas för behandling i skyddskommittén. Får inte frågan någon acceptabel lösning görs anmälan till Yrkesinspektionen som kan gripa in och ålägga arbetsgivaren att ge möjligheter till behövliga pauser.


Anteckning om övertid vid oreglerad arbetstid

Fråga:
Jag kan som arbetstagare träffa avtal med arbetsgivaren om oreglerad arbetstid, vilket innebär att övertidsersättningen bakas in i månadslönen. Vilket ansvar ligger då på arbetsgivaren att följa upp övertiden?

Svar:
Med stöd av arbetstidslagen 11 § har Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat arbetsmiljöföreskrifter om Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17) av vilka det framgår att arbetsgivaren skall anteckna övertid för varje arbetstagare. Arbetsgivaren har ansvaret för detta och kan drabbas av böter om han inte fullgör ansvaret.