Arbetsrätt 2021, 1 januari

Arbetsrätt 2021 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att p g a sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2021 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Fr o m den 30 juli 2020:
• Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper än tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska även tillämpas vid utstationering. Dessutom förstärks skyddet ytterligare för långvarigt utstationerade.
• Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vidtas mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a § till 15 § och 16 §.
• Följdändring i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §.
• Ändringar i uthyrningslagen som innebär att det vid utstationering av inhyrda arbetstagare införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz.
• Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner.

Fr o m den 1 februari 2021:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning (LOA) beroende på att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Med Arbetsrätt 2021 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.


Med Arbetsrätt 2021 1 januari får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 143 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

48:e utgåvan. Häftad. 1 januari 2021.

ISBN 978-91-88121-34-9

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.