Arbetsrätt 2023, 1 januari

Arbetsrätt 2023 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Visselblåsarlagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2023 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Följande ändringar har beslutats
Fr o m den 2 augusti 2022:
• Nya bestämmelser i föräldraledighetslagen innebär vissa rättigheter när en förälder med barn upp till åtta år av omsorgsskäl begär flexibla arbetsformer, i form av exempelvis distansarbete eller flexibel arbetstid.

Det införs också förbud för arbetsgivaren att utsätta arbetstagare för repressalier. Dessutom får Diskrimineringsombudsmannen en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare.

• I lagen om rätt till ledighet av trängande familje-
skäl införs också ett repressalieförbud. Diskrimineringsombudsmannen får även här en utökad rätt att föra talan.

• Mindre följdändring i utstationeringslagen.

Fr o m den 1 januari 2023:
• Ändringar i LAS p g a att den s k LAS-åldern, dvs rätten att kvarstå i anställningen höjs till 69 år.


Med Arbetsrätt 2023 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
52:a utgåvan. Häftad. 1 januari 2023.

ISBN 978-91-88121-48-6

Styckpris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.