Arbetsrätt 2023, 1 juli

Arbetsrätt 2023 1 juli redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Visselblåsarlagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2023 1 juli innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Följande ändringar har trätt i kraft under 2023
Fr o m den 1 januari 2023:
• Ändringar i LAS p g a att den s k LAS-åldern, dvs rätten att kvarstå i anställningen höjs till 69 år.

Fr o m den 2 juli 2023:
• Följdändring i diskrimineringslagen p g a att benämningen grundsärskolan ersätts med anpassade grundskolan.

Den nya utgåvan innehåller även alla ändringar i LAS som trätt i kraft under 2022 och bl a innebär att:
• Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts av sakliga skäl
• Ett utökat undantag från turordningen införs
• Anställningen består ej under tvist om ogiltighet av uppsägningen
• Turordningsregler införs vid sänkt sysselsättningsgrad (s k hyvling)
• Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
• Anställningsavtal på heltid ska vara norm
• Uthyrda arbetstagare får ökade möjligheter till tillsvidareanställning
• Arbetsgivare får utökad skyldighet att informera om anställningsvillkoren, i t ex anställningsavtal, när anställning påbörjas

Med Arbetsrätt 2023 1 juli får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 159 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
53:e utgåvan. Häftad. Juli 2023.

ISBN 978-91-88121-53-0

Styckpris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.