Frågor om företrädesrätt för återanställning

Företrädesrätt vid sänkt sysselsättningsgrad?

Fråga:
Jag har haft anställningsbevis på 100% men fått sänkt sysselsättning till 75% utan att ha fått något företrädesrättsmeddelande. Vad är det som gäller?

Svar:
Företrädesrätt till återanställning enligt LAS 25 § gäller bara när anställningen hos arbetsgivaren har upphört helt och hållet pga arbetsbrist. Den som haft heltid och går över till en anställning på 75% har därför inte någon sådan företrädesrätt. Däremot gäller den särskilda företrädesrätten till utökad sysselsättningsgrad, enligt LAS 25a §, som innebär att arbetsgivaren i samband med nyanställningar först skall försöka utöka sysselsättningsgraden för de deltidsanställda som har anmält intresse för det.


Företrädesrätt i statlig anställning

Fråga:
Jag har hört att företrädesrätten enligt LAS inte gäller för statligt anställda. Är det riktigt?

Svar:
Nej, företrädesrätten gäller även för statligt anställda. Regeringsformens bestämmelser om att statliga tjänster skall tillsättas på sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, medför dock att AD är förhindrad att pröva tvister om företrädesrätt på statens område. Det går därför inte att få något skadestånd om arbetsgivaren inte iakttar företrädesrätten. Men eftersom företrädesrätten ändå gäller skall den ingå som en del i de sakliga grunderna för statlig tjänstetillsättning. Den bör då vara tungt vägande, i vart fall om det gäller anställningar på inte alltför hög nivå i organisationen. Den som vill hävda sin företrädesrätt på statens område får utnyttja den möjlighet som finns att överklaga tjänstetillsättningen och förhoppningsvis få beslutet ändrat.


Räknas återanställning med företrädesrätt som helt ny anställning?

Fråga:
Vid en verksamhetsövergång har de anställda kommit in under ett nytt kollektivavtal. Det finns också ett särskilt övergångsavtal som innebär att de som hade anställning före övergången får bibehålla vissa anställningsförmåner som inte finns i det nya kollektivavtalet. En person som följde med i anställning till den nya arbetsgivaren blev senare uppsagd pga arbetsbrist. Om den personen blir återanställd med företrädesrätt, får han då del av anställningsförmånerna enligt det särskilda övergångsavtalet eller räknas det som en helt ny anställning och att övergångsavtalet inte gäller eftersom han anställts efter övergången?

Svar:
Det beror på hur övergångsavtalet är skrivet och vad avtalsparterna har avsett i fråga om vilka som skall omfattas av övergångsreglerna. I första hand får du därför ställa frågan till dem som tecknat övergångsavtalet.
Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden samt under 9 månader efter att anställningen har upphört. Den som får återanställning med företrädesrätt redan under uppsägningstiden får inget uppehåll i anställningen och därmed finns väl hyggliga argument för att den arbetstagaren även fortsättningsvis skall omfattas av de förmånligare övergångsreglerna. Blir det däremot ett avbrott i anställningstiden för den som återanställs först en tid efter att den tidigare anställningen har upphört, är argumenten genast svagare. Strikt enligt LAS-reglerna är det en ny anställning i båda fallen. Arbetstagaren får erbjudande om en återanställning och tackar han ja, har arbetsgivare och arbetstagare enats om ett nytt anställningsavtal.
Men som sagt. Det är i första hand avsikten med och utformningen av övergångsavtalet som avgör.


Upphör företrädesrätten om jag tackar nej till återanställning?

Fråga:
Jag har företrädesrätt till återanställning och har nu fått erbjudande om anställning på ett vikariat som blivit ledigt. Vad händer om jag tackar nej till vikariatet. Har jag fortfarande kvar min företrädesrätt?

Svar:
Tackar du nej till erbjudande om återanställning, kan det medföra att arbetsgivaren bestämmer att din företrädesrätt skall upphöra även om företrädesrättstiden inte har gått ut. Så får ske om erbjudandet anses vara ett "skäligt erbjudande". Enligt min mening är vikariatet inte ett skäligt erbjudande om din företrädesrätt gäller efter uppsägning från en fast anställning.