Frågor om förhandlingsskyldighet

Skadestånd för utebliven förhandling

Fråga:
Jag har begärt förhandling enligt MBL § 10 till lokal arbetsledning (förändring av tj-paket T-baneförare). Arbetsgivaren har inte svarat på framställningen (skriftlig)! Nu undrar jag, hur lång tid har han på sig, innan skadestånd för förhandlingsvägran/förhalning infaller? (är det två veckor?). Nästa fråga: Vilken är normalbeloppet i sådana här fall ? (Förhandlingsvägran/förhalning).

Svar:
Den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt MBL innebär att sammanträde för förhandling skall hållas inom två veckor efter det att förhandling begärts, om det är en lokal förhandling (MBL 16 § andra stycket). Om det är en central förhandling skall förhandling hållas inom tre veckor. Parterna kan naturligtvis enas om att skjuta på förhandlingen till ett senare tillfälle. Observera att dessa tidsfrister inte gäller för förhandlingar som begärts enligt MBL 11-14 §§.
Något normalbelopp för skadestånd för förhandlingsvägran finns inte. Beloppet bestäms efter omständigheterna, dvs om det skett medvetet eller pga slarv, om det gäller förhandling i mycket viktig fråga etc. I AD-praxis finns exempel på skadestånd från ca 5000 kr upp till sexsiffriga belopp. Även fackets agerande kan påverka, t ex om facket påmint arbetsgivaren om förhandlingen.
Den som vill begära skadestånd för förhandlingsvägran får påkalla tvisteförhandling om sitt skadeståndsyrkande.


Förhandling efter information till personalen

Fråga:
Vår fackliga organisation är kallad till information och föhandling om budgetförslag som innebär avveckling av en befintlig vikariepol. Förvaltningschefen har gått ut till personalgruppen och informerad denna att hon tänka lägga det som förslag för budget 2005.

Ska arbetsgivaren inte först förhandla med arbetstagarorganisationen innan de går till personalgruppen? Var hittar jag stöd i lagen.

Svar:
Frågan är inte så lätt att svara helt tvärsäkert på.

I princip gäller att arbetsgivaren ska förhandla med facket innan beslut tas om budget och att förhandlingsskyldigheten normalt gäller på alla de nivåer där ställningstagande/förslag görs. Förhandlingen ska också ske i så god tid att den äger rum innan arbetsgivaren slutligt tagit ställning i frågan. En information till personalgruppen kan tyda på att arbetsgivaren redan bestämt sig i frågan innan förhandling skett.

Bedömningen av förhandlingsskyldigheten måste dock också göras efter de rutiner som tidigare har tillämpats eller överenskommelser som tidigare gjorts om hur den ska fullgöras. T ex om facket tidigare passivt godtagit en liknande handläggning, kan man normalt inte i detta fall hävda skadeståndsansvar för brott mot förhandlingsskyldigheten.