AD-domar 1998

AD 1/1998
Förutsättning för interimistiskt beslut
Enskild person ./. HC Wettern, Vadstena
se referat i nyhetsbladet nr 91

AD 2/1998
Avskedande p g a tillgrepp av bromsbelägg
Ledarna ./. Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO och Kooperativa Detaljhandelsgruppen AB i Bro
se referat i nyhetsbladet nr 91

AD 4/1998
Överskridande av övertidstak i strid mot lag eller kollektivavtal
Svenska Träindustriarbetareförbundet (STIAF) ./. Träindustriarbetareförbundet och Balingslöv AB
se referat i nyhetsbladet nr 91

AD 5/1998
Gränsdragning mellan arbetaravtal och tjänstemannaavtal
Svenska Elektrikerförbundet (SEF) ./. EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och AB Falu Elverk
se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 6/1998
Pensionstillägg till norsk SAS-pilot
Norske SAS-Flygeres Forening (NSF) ./. Scandinavian Airlines System (SAS) ­ se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 7/1998
Avskedande av präst p g a misshandel och ofredande av hustrun
Enskild arbetstagare ./. Domkapitlet i Härnösands stift ­ se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 11/1998
Avskedande av person som skött ekonomisk förvaltning
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Stöde pastorat ­ se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 12/1998
Disciplinpåföljd för polis pga tjänsteförseelse
Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 13/1998
Uppsägning p g a nedsatt arbetsförmåga
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Malmö kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 92

AD 16/1998
Tvåmånadersfrist för uppsägning
SEKO Facket för service och kommunikation ./. Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 93

AD 17/1998
Fackliga stridsåtgärder och föreningsfrihet enligt Europakonventionen
AB Kurt Kellerman ./. Industrifacket ­ se referat i nyhetsbladet nr 93

AD 20/1998
Uppsägning av kriminalvårdardare p g a alkoholmissbruk
SEKO ./. Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 94

AD 22/1998
Avskedande av folkhögskolerektor
Enskild arbetstagare ./. Östra Grevie Folkhögskoleförening ­ se referat i nyhetsbladet nr 94

AD 25/1998
Avskedande p g a tillgreppsbrott
SEKO ./. Posten Sverige AB resp. Staten genom Postverkets avvecklingsorganisation ­ se referat i nyhetsbladet nr 95

AD 28/1998
Tvist om VDs anställningsavtal övergått till annat bolag
Enskild arbetstagare ./. KEBO Lab AB, Spånga ­ se referat i nyhetsbladet nr 95

AD 30/1998
Avskedande p g a misshandel
SEKO ./. Alliansen och Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 95

AD 33/1998
Efterverkan av lokalt arbetstidsavtal
Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) ./.Svenska Journalistförbundet (SJF) ­ se referat i nyhetsbladet nr 95

AD 34/1998
Förutsättningar för inerimistisk prövning av anställningens bestånd vid avskedande
Enskild arbetstagare ./. Stiftelsen The English School in Gothenburg ­ se referat i nyhetsbladet nr 96

AD 36/1998
Kollektivavtal tar över överenskommen visstidsanställning
Svenska Träindustriarbetareförbundet (STIAF) ./. Träindustriförbundet (TIF) och Träspecialen Möbel AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 96

AD 37/1998
Gränsdragning mellan verkstadsavtalet och tjänstemannaavtal
Metall ./. Sveriges Verkstadsförening och Ericsson Radio Systems AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 96

AD 39/1998
Vägande skäl för förflyttning av lärare
Lärarnas Riksförbund (LR) ./. Ängelholms kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 97

AD 42/1998
Rätt till genstämning mot ny part i målet
ALMEGA (och Shell Raffinaderi AB som gensvarande) ./. Industrifacket ­ se referat i nyhetsbladet nr 97

AD 44/1998
Tvist om övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §
Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen AB ./. Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) ­ se referat i nyhetsbladet nr 97

AD 46/1998
Avskedande av besiktningsingenjör hos Svensk Bilprovning
Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) ./. Alliansen och AB Svensk Bilprovning ­ se referat i nyhetsbladet nr 97

AD 49/1998
Tvist om lönehöjning till tjänstebefriade flygledare
Staten genom Luftfartsverket ./. Statstjänstemannaförbundet (ST) ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 50/1998
Brott mot statligt turordningsavtal
Skogsakademikerna ./. Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 52/1998
Uppsägning p g a bruk och innehav av marijuana på arbetsplatsen
Adolescent S.R. AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 53/1998
Färdtidsersättning enligt verkstadsavtalet
Sveriges Verkstadsförening ./. Svenska Metallindustriarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 57/1998
Uppsägning p g a för låga arbetsprestationer
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Malmö kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 59/1998
Vissa skadeståndsfrågor i Scanair-ärendet
Tjänstemannaförbundet (HTF) ./. Premiair A/S ­ se referat i nyhetsbladet nr 98

AD 61/1998
Arbetsskyldighet under uppsägningstid m m
Enskild arbetstagare ./. Sveriges Fastighetsägare Umeå Service AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 99

AD 65/1998
Tvist om delägare haft företagsledande ställning
Enskild arbetstagare ./. Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 99

AD 66/1998
Förhandsprövning av EG-domstolen i lönediskrimineringsmål
Jämstäldhetsombudsmannen (JämO) ./. Örebro läns landsting ­ se referat i nyhetsbladet nr 99

AD 67/1998
Uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar
Lärarförbundet ./. Botkyrka kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 99

AD 69/1998
Disciplinpåföljd för lärare enligt kollektivavtal
Lärarförbundet ./. Landstinget i Kalmar län ­ se referat i nyhetsbladet nr 100

AD 70/1998
Sysselsättningsgrad och jourtid enligt kommunalt kollektivavtal
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Skövde kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 99

AD 73/1998
Avsteg från turordning enligt Omställningsavtal mellan SAF-PTK
Civilekonomernas Riksförbund (CR) ./. Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och Gerdtmans Revisionsbyrå AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 100

AD 80/1998
Brott mot lojalitetsplikt och mot lagen om företagshemligheter
First Famberg Invest AB (tidigare First Reserve AB) ./. Modano AB (tidigare RekryteringsAB Vitalitet Partner) och tre enskilda arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 100

AD 82/1998
Avskedande av sjukhusreparatör
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Malmöhus läns landsting ­ se referat i nyhetsbladet nr 101

AD 85/1998
Avtalad utfyllnadspension till kabinpersonal
11 enskilda arbetstagare ./. Scandinavian Airlines System (SAS) ­ se referat i nyhetsbladet nr 101

AD 88/1998
Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter enligt statligt turordningsavtal (TurA-S)
OFR/SPO och Statstjänstemannaförbundet (ST) ./ . Staten genom Arbetsgivarverket - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 93/1998
Tolkning av överenskommelse om en anställnings upphörande
DIK-förbundet ./ . Kommunala Företagens Samorganisation och Hallands Läns Trafikssäkerhetsförbund - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 94/1998
Tillräckliga kvalifikationer för fotografer att arbeta som allmänreportrar
Svenska Journalistförbundet ./ . Svenska Tidningsutgivareföreningen och Väst-göta Tidningar AB - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 95/1998
Oskäligt krav på lön enligt MBL 35 §
Arboga Lärarförening ./ . Arboga kommun - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 96/1998
Uppsägning av kollektivavtal
Svenska Transportarbetareförbundet ./ . Sälen Mur & Betong HB - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 97/1998
Tillåtlighet av narkotikatest och alkoholtest
Svenska Elektrikerförbundet (SEF) ./ . EnergiFöretagens Arbetsgivareförening och OKG AB - se referat i nyhetsbladet nr 102

AD 98/1998
Avskedande pga affärsförbindelse med entreprenör hos kommun
Ingenjörsförbundet ./. Malmö kommun - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 100/1998
Påtvingad utläggning av sparad semester under uppsägningstid
SEKO ./ . Alliansen och Posten Sverige AB - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 101/1998
Skadeståndsskyldighet för VD i aktiebolag
MacMeckarna Sverige AB ./. förra VDn i bolaget - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 103/1998
Tillämpning av skiljeklausul i kommunalt pensionsavtal
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ./. Trollhättans kommun - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 107/1998
Uppsägning utan möjlighet för arbetstagare att ändra sitt beteende
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Karlstads kommun - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 108/1998
Uppsägning av facklig förtroendeman
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och AB Axel Christiernsson - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 109/1998
Ogiltigt kollektivavtal om sänkta kommunala pensioner
Stockholms stad ./. enskild pensionär - se referat i nyhetsbladet nr 103

AD 112/1998
Avtalsbestämmelse om förbud mot entreprenad
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningsbärarna KB - se referat i nyhetsbladet nr 104

AD 117/1998
Talan för att hindra rättsverkan enligt MBL 35 §
Enskild arbetsgivare ./. SEKO - se referat i nyhetsbladet nr 106

AD 121/1998
Tvist om övergång av lantmäteriverksamhet från stat till kommun
Statstjänstemannaförbundet (ST) ./. Uddevalla och Kristianstads kommuner - se referat i nyhetsbladet nr 106

AD 124/1998
Tvist om övergång av bevakningsentreprenad till egen regi
Sv Transportarbetareförbundet ./. Staten genom Statens Invandrarverk- se referat i nyhetsbladet nr 107

AD 125/1998
Löneform och ackordsförhandlingar enligt verkstadsavtalet
Sv Metallindustriarbetareförbundet ./. Sveriges Verkstadsförening och Morgårdshammar AB - se referat i nyhetsbladet nr 107

AD 128/1998
Rätt till sommarsemester enligt semesterlagen
Sv Industritjänstemannaförbundet (SIF) ./. Sveriges Skogsindustriförbund och Håfreströms AB - se referat i nyhetsbladet nr 107

AD 134/1998
Etnisk diskriminering vid anställning av bilreparatör
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) ./. Otto Farkas Bilskadeverkstad AB - se referat i nyhetsbladet nr 108

AD 136/1998
"Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter" enligt statligt turordningsavtal (TurA-S)
SACO-S genom DIK-förbundet ./. Staten genom Naturhistoriska riksmuseet - se referat i nyhetsbladet nr 109

AD 138/1998
Arbetstagare eller uppdragstagare (medarbetare i veckotidning)
Svenska Journalistförbundet ./. Förlags- och Medieförbundet och Allers förlag AB - se referat i nyhetsbladet nr 109

AD 141/1998
Tjänsteställningstillägg enligt journalistavtalet
Svenska Tidningsutgivareföreningen ./. Svenska Journalistförbundet - se referat i nyhetsbladet nr 109

AD 142/1998
Uppsägning av facklig ombudsman pga bedrägligt förfarande
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Statstjänstemannaförbundet (ST) - se referat i nyhetsbladet nr 109

AD 143/1998
Arbetstidsförläggning i strid mot lokalt kollektivavtal
Sv Pappersindustriarbetareförbundet och Pappers avd 68 Hallstavik ./. Sveriges Skogsindustriförbund och Holmen Paper AB - se referat i nyhetsbladet nr 109

AD 144/1998
Överlåtelse av blomsteraffär enligt LAS 6 b §
Handelsanställdas Förbund ./. Blomman SC AB - se referat i nyhetsbladet nr 110

AD 145/1998
Avskedande pga våld och hot under en julfest
Sv Industritjänstemannaförbundet (SIF) ./. Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund och Coca-Cola Drycker Sverige AB - se referat i nyhetsbladet nr 110

AD 146/1998
Övergång av restaurangverksamhet enligt LAS 6 b §
Hotell- och Restauranganställdas Förbund ./. Copperdeli AB - se referat i nyhetsbladet nr 110

AD 149/1998
Bindande avtal om förlikning
Stiftelsen Estniska skolan i Stockholm ./. Enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 110

AD 150/1998
Godtagbart skäl för omplacering
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen - se referat i nyhetsbladet nr 110

AD 152/1998
Ingen interimistisk prövning av uppsägning i tvist om anställningsform
Intersprio AB ./. Enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 111

AD 153/1998
Avvisning av talan enligt LRA 4 kap. 7 §
Uppsala Lokala Samorganisation av SAC ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Falck Security AB - se referat i nyhetsbladet nr 111