AD-domar 2001

AD 110/2001
Tillämpning av dansk eller svensk lag
Sandbusserne A/S (danskt företag) ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 170

AD 107/2001
Uppsägning pga vägrad lönesänkning
Ledarna ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Falck Security AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 169

AD 106/2001
Uppsägning pga tillgrepp av byggmaterial
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Stål- och Metallförbundet och SSAB Oxelösund AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 168

AD 101/2001
Om upphörande av produktionssamarbete utgjort övergång av verksamhet enligt LAS 6b §
Svenska Journalistförbundet ./. Pressens Media Service DSV AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 96/2001
Rättegångshinder pga statsimmunitet
Enskild arbetstagare ./. Cypriotiska Statens Turistorganisation ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 95/2001
Avskedande eller arbetsbefrielse under uppsägningstid
Enskild arbetstagare ./. Aktiv Ungdom Skellefteåavdelningen ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 94/2001
Lång fängelsevistelse som saklig grund för uppsägning
Posten Sverige AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 92/2001
Omfördelning av arbetsuppgifter vid nedsatt arbetsförmåga
Fastighetsanställdas Förbund ./. FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och HSB Filipstad ekon.fören. ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 91/2001
Giltighet av konkurrensklausul i anställningsavtal
SAVSVERIGE Trading AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 167

AD 89/2001
Interimistiskt beslut om politisk strejk
Sveriges Hamnar, Transportgruppen ./. Svenska Hamnarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 166

AD 82/2001
Utebliven övertidsersättning, brott mot kör- och vilotidsregler mm
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Gunnar & Arne Eriksson Åkeri AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 164

AD 78/2001
Övertid och nattarbete i strid mot installationsavtalet
Svenska Elektrikerförbundet ./. Elektriska Installatörsorganisationen och ElektroSandberg AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 163

AD 76/2001
Lönediskriminering i likvärdigt arbete
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ./. Stockholms läns landsting ­ se referat i nyhetsbladet nr 162

AD 75/2001
Arbetsskyldighet enligt regionflygavtalet
Svensk Pilotförening ./. Flygarbetsgivarna och Swedeways AB (och vice versa) ­ se referat i nyhetsbladet nr 162

AD 70/2001
Uppsägning av skötare som dömts för sexuellt ofredande
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Landstinget Halland ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 67/2001
Överklagat beslut om vilandeförklaring i avvaktan på förhandsavgörande från EG-domstolen
Enskild arbetstagare./. Europeiska Gemenskaperna genom Europeiska Kommissionen ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 66/2001
Semesterlön inräknad i arbetslönen
Enskild arbetstagare ./. Patienttjänst i Stockholm AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 61/2001
Utebliven anställning pga graviditet
Jämställdhetsombudsmannen ./. Sveriges Verkstadsindustrier och Nobel Biocare AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 60/2001
Omplaceringsskyldighet före uppsägning av skyddsvakt pga brott
Enskild arbetstagare ./. Sveriges Riksbank ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 59/2001
Saklig grund för uppsägning av lönebidragsanställd
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Uddevalla kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 160

AD 57/2001
Åsidosatt företrädesrätt till återanställning till följd av förlängd uppsägningstid
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Karlskrona Hyrverk AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 161

AD 55/2001
Ångrad egen uppsägning, med hänvisning bl a till psykisk sjukdom
SEKO ­ Facket för Service och Kommunikation ./. Alliansen och Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 159

AD 51/2001
Lönediskriminering pga kön (socialkonsulenter)
SACO-S genom Akademikerförbundet SSR ./. Staten genom Arbetsgivarverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 158

AD 47/2001
Vägande skäl för avstängning av lärare (samarbetsproblem)
Lärarnas Riksförbund (LR) ./. Halmstads kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 158

AD 42/2001
Uppsägning av konstiturorialstjänster hos staten (Televerket)
Staten genom Televerket under avveckling ./. 29 enskilda arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 158

AD 41/2001
Avskedande av tidningsutbärare pga arbetsvägran
Svenska Transportarbetareförbundet./. 1) Svenska Tidningsutgivareföreningen och 2) Tidningsbärarna KB, Skånsk Tidnings-distribution AB o Co samt 3) Skånsk Tidningsdistribution AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 158

AD 39/2001
Tvist om överenskommelse om ackordslön enligt installationsavtalet
Svenska Elektrikerförbundet ./. Elektriska Installatörsorganisationen och ElektroSandberg AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 157

AD 36/2001
Semestertillägg för flyttad semester enligt pilotavtal
Norske SAS-Flygeres Forening ./. SAS Commuter AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 157

AD 35/2001
Avskedande av postkassör pga bristande ID-kontroll
SEKO ./. Alliansen och Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 157

AD 33/2001
Avskedande av facklig förtroendeman
Handelsanställdas Förbund ./. Biltema Sweden AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 155

AD 32/2001
Avskedande av vårdbiträde för underlåtenhet att åtgärda larm från vårdtagare
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Övertorneå kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 155

AD 29/2001
Provocerad uppsägning av tidsbegränsad anställning
SIF./. KPA AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 155

AD 26/2001
Tvist om alkoholtest och kommunalt avtal om hälsoundersökningar
Lärarnas Riksförbund ./. Örebro kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 154

AD 25/2001
Frågor om företrädesrätt till återanställning
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (SBAF) ./. Sveriges Byggindustrier och Danbyggen AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 154

AD 24/2001
Avskedande av vårdbiträde som var förmånstagare i vårdtagares testamente
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Grums kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 154

AD 20/2001
Om granskningsarvode från oorganiserades löner kränker deras föreningsrätt
Sveriges Byggindustrier./. Svenska Byggnadsarbetareförbundet (SBAF) ­ se referat i nyhetsbladet nr 153

AD 18/2001
Tolkning av kollektivavtal om delpension till kabinpersonal
Tjänstemannaförbundet HTF./. Scandinavian Airlines System (SAS) ­ se referat i nyhetsbladet nr 153

AD 14/2001
Avskedande av vårdbiträde som mot ersättning utfört tjänster åt en vårdtagare
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF)./. Finspångs kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 152

AD 13/2001
Tvist om otillåten lönediskriminering
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ./. Örebro läns landsting ­ se referat i nyhetsbladet nr 152

AD 12/2001
Uppsägning av stuveriarbetare pga ringa varusmuggling
Svenska Hamnarbetareförbundet ./. Sveriges Hamnar, Transportgruppen och Stockholms Hamn AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 152

AD 10/2001
Skadestånd för oriktig tillämpning av fackligt tolkningsföreträde enligt MBL 34 §
Staten genom Arbetsgivarverket ./. SEKO ­ se referat i nyhetsbladet nr 151

AD 9/2001
Arbetstagare som bytte facklig organisation blev av med lönetillägg
Sydfack Eslöv Lund ./. Sveriges Bageriförbund och Pågen AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 151

AD 3/2001
Uppsägning pga vägran att medverka till drogtestning
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset ­ se referat i nyhetsbladet nr 151

AD 2/2001
Uppsägning av brevbärare pga brott utom tjänsten
Enskild arbetstagare ./. Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 151

AD 1/2001
Uppsägning av arbetstagare med elöverkänslighet
SIF ./. Sveriges Verkstadsförening och Ericsson Utvecklings AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 150