AD-domar 2002

AD 137/2002
Giltighet av skiljeklausul i kollektivavtal för arbetstagare som inte tillhör avtalsslutande organisation
DIK-förbundet ./. Bankaktiebolaget JP Nordiska
se referat i nyhetsbladet nr 189

AD 136/2002
Tvist om ob-tillägg enligt kollektivavtal för Kyrkan
Svenska kyrkans Församlingsförbund och Danderyds församling ./. Kyrkans Akademikerförbund
se referat i nyhetsbladet nr 189

AD 134/2002

Om omplacering av arbetsledare utgjort skiljande från anställningen
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Connex Tunnelbanan AB
se referat i nyhetsbladet nr 189

AD 128/2002

Etnisk diskriminering genom krav på "tydlig svenska"
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) ./. Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och GfK Sverige AB
se referat i nyhetsbladet nr 188

AD 126/2002
Ingen domstolsprövning av statlig arbetsgivares brott mot företrädesrätt
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen
se referat i nyhetsbladet nr 187

AD 122/2002
Om avbruten provanställning utgjort avskedande
Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier och GP Ställningar AB
se referat i nyhetsbladet nr 187

AD 121/2002
Om en rektors negativa uttalande om en lärare utgjort förtal
Enskild arbetstagare ./. Stockholms stad
se referat i nyhetsbladet nr 187

AD 115/2002
Tvist om konkurrensklausul i anställningsavtal
Tirfing Redovisning-Administration-Strategi AB ./. Enskild arbetstagare och Gourimeka Företagskonsult HB
se referat i nyhetsbladet nr 186

AD 102/2002
Sexuella trakasserier och otillåtet upphörande av provanställning
Sif ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Casino Cosmopol AB
se referat i nyhetsbladet nr 185

AD 99/2002
Preskription och preskriptionsinvändning vid lokal förhandling
Sif ./. Sveriges Byggindustrier och Ångermanälvens Vattenregleringsföretag
se referat i nyhetsbladet nr 183

AD 98/2002
Skadestånd för arbetsgivare som inte iakttagit skyddsombudsstopp
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Autoliv Hammarverken AB och Sveriges Verkstadsförening
se referat i nyhetsbladet nr 183

AD 93/2002

Skadestånd för brott mot kvittningslagen
Förenade Städ i Skåne AB ./. Enskild arbetstagare
se referat i nyhetsbladet nr 183

AD 92/2002

Vikarierande obehörig lärares rätt att övergå i tillsvidareanställning.
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Gotlands kommun
se referat i nyhetsbladet nr 182

AD 90/2002
Om professor haft rätt att ensidigt avbryta avtalad tjänstledighet
SACO-S genom Sveriges Läkarförbund ./. Staten genom Göteborgs universitet
se referat i nyhetsbladet nr 182

AD 89/2002
Om omplacering kan likställas med avskedande eller uppsägning
Norrköpings lokala samorganisation av SAC ./. Huvudmannaförbundet och Föreningen Ensjöholm
se referat i nyhetsbladet nr 182

AD 88/2002
Tvist om brott mot pilotavtal för utebliven behandling i "slingkommitté" av ändrat trafikprogram
Svensk Pilotförening ./. Flygarbetsgivarna och Skyways Express AB
se referat i nyhetsbladet nr 182

AD 87/2002

Musikers överlåtelse genom anställningsavtal av "närstående rättigheter" enligt upphovsrättslagen
Försvarsförbundet ./. Staten genom Försvarsmakten
se referat i nyhetsbladet nr 181

AD 85/2002
Avskedande av städare pga olovligt brukande av telefon
Fastighetsanställdas Förbund ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Sodexho Clean AB
se referat i nyhetsbladet nr 181

AD 84/2002
Interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning efter fackligt tolkningsföreträde
Norrbottens läns landsting ./. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Sveriges Psykologförbund - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 83/2002
Avskedande av vårdbiträde efter friande brottsmålsdom
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Uddevalla kommun - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 80/2002
Avskedande av polisman dömd för barnpornografibrott
Polisförbundet ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 78/2002

Disciplinpåföljd för överste i Försvarsmakten
Officersförbundet ./. Staten genom Försvarsmakten - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 75/2002
Omplaceringsskyldighet och turordningsbrott vid arbetsbristuppsägningar
Sif ./. Livsmedelsföretagen och Samfood & Co AB - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 72/2002

Skiljeklausuls giltighet
Enskild arbetstagare ./. Silverskäret Fondkommission AB - se referat i nyhetsbladet nr 180

AD 70/2002
Tvist om fartygsbefälhavares lön enligt övergångsavtal
Sjöfartens Arbetsgivareförbund (kärande och gensvarande), Scandlines AB (gensvarande), Sveriges Fartygsbefälsförening (svarande och genkärande) - se referat i nyhetsbladet nr 179

AD 68/2002
Tidsbegränsad anställning som i efterhand hänförts till "överenskommen visstid" enligt LAS 5 a §
Svenska Akademikers Centralorganisation ./. Enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 179

AD 65/2002

Oklart yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning
Dustin AB ./. Enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 179

AD 64/2002
Preskription av ogiltighetstalan om uppsägning
Compaq Computer AB ./. Enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 178

AD 63/2002

Övergång av verksamhet enligt LAS 6 b § vid arrendatorsbyte
Enskild arbetstagare ./. LNB Catering & Service AB - se referat i nyhetsbladet nr 177

AD 58/2002
Uppsägning pga upprepad arbetsvägran
Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Stefan Allbäck Byggnads AB - se referat i nyhetsbladet nr 177

AD 56/2002

Avvisad talan pga att förhandlingskrav inte uppfyllts
NCC AB ./. Ledarna och enskild arbetstagare - se referat i nyhetsbladet nr 177

AD 54/2002

Etnisk diskriminering vid anställning
Enskild anställningssökande ./. Boods Färg, Sven Karlsson AB - se referat i nyhetsbladet nr 177

AD 51/2002
Uppsägning av busschaufför pga vägrat drogtest
Svenska Kommunalarbetarförbundet ./. Bussarbetsgivarna och Busslink i Sverige AB - se referat i nyhetsbladet nr 176

AD 49/2002

Ersättning för komp.ledighet efter avgång med avgångsvederlag
Svenska Journalistförbundet ./. Tidningsutgivarna och AB Kvällstidningen Expressen - se referat i nyhetsbladet nr 176

AD 45/2002
Diskriminering av gravid barnmorska vid nyanställning
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ./. Landstinget Västmanland - se referat i nyhetsbladet nr 175

AD 44/2002
Uppsägning pga bristfälliga arbetsprestationer
Sveriges Naturvetareförbund ./. Kommunala Företagens Samorganisation och Inregia AB - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 43/2002
Fartygsbefäls rätt till fri hemresa efter egen uppsägning
Sjöfartens Arbetsgivareförbund ./. Sveriges Fartygsbefälsförening - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 40/2002
Om försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och haft rätt till semesterersättning
Enskild ./. Försäkringsrådgivarna i Dalarna AB - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 38/2002
Skadeståndsskyldighet för arbetstagare
Enskild arbetstagare ./. Lasse & Arne Konsult AB - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 37/2002
Avtalad turordningslistas giltighet för två oorganiserade arbetstagare
Två enskilda arbetstagare ./. Bennett BTI Nordic Sverige AB - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 35/2002

Avskedande pga semesterresa utan beviljad ledighet
Säljarnas Riksförbund ./. Medie & Informationsarbetsgivarna och Mentor Sales i Helsingborg AB - se referat i nyhetsbladet nr 174

AD 33/2002
Avskedande av chaufför pga grovt rattfylleri
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Uppsala kommun - se referat i nyhetsbladet nr 173

AD 32/2002
Uppsägning av brandman pga begränsad arbetsförmåga
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Räddningstjänsten Östra Skaraborg - se referat i nyhetsbladet nr 173

AD 28/2002
Tillämpning av LAS´ vikariatsregler på journalistavtalets område
Svenska Journalistförbundet ./. Svenska Tidningsutgivareföreningen - se referat i nyhetsbladet nr 173

AD 26/2002

Uppsägning pga brott utanför anställningen
SEKO - Facket för Service och Kommunikation ./. Staten genom Banverket - se referat i nyhetsbladet nr 172

AD 25/2002
Uppsägning pga arbetsbrist när arbetstagare inte accepterat erbjudna arbetsuppgifter
SIF och enskild arbetstagare ./.Yanmar Scandinavia AB - se referat i nyhetsbladet nr 172

AD 23/2002
Interimistisk prövning av förbud mot nattarbete
SIF ./. Sveriges Verkstadsförening och Volvo Aero Engine Services AB - se referat i nyhetsbladet nr 172

AD 21/2002
Rättegångskostnader vid återkallad talan
Sveriges Hamnar Transportgruppen ./. Svenska Hamnarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 172

AD 18/2002
Disciplinpåföljd enligt privatskoleavtalet
Lärarnas Riksförbund ./. Kommunala Företagens Samorganisation och Stiftelsen MediaGymnasiet i Nacka ­ se referat i nyhetsbladet nr 172

AD 16/2002
Stupstocksregel om förläggning av treskiftsarbete enligt sågverksavtalet
Skogs & Träfacket./. Sveriges Skogsindustrier och Stora Enso Timber AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 15/2002

Flygförares åtagande vid vite att inte ta annan anställning med flygtjänst
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Försvarsmakten ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 14/2002
Om överenskommelse om uttag av obetald semester varit bindande för arbetstagare
Enskild arbetstagare ./. Mat för Alla Handels AB i konkurs ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 13/2002
Om arbetstagare avskedats eller självmant lämnat anställningen
Handelsanställdas Förbund ./. Tensta Tobak - Bröderna SHJK AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 12/2002
Rättegångskostnader vid återkallad talan sedan motparten försatts i konkurs
Nectar Beauty Shops AB i konkurs ./. Handelsanställdas Förbund och enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 9/2002
Hindrande av regionalt skyddsombud att fullgöra sina uppgifter
Kyrkans Akademikerförbund ./. Rödön, Aspås och Ås församlingars kyrkliga samfällighet och Svenska Kyrkans Församlingsförbund ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 6/2002
Föreningsrättskränkning genom avskedsvarsel mot facklig förtroendeman
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet ./. Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Klippan AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 3/2002
Om många upprepade vikariat stridit mot LAS
Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Kommunala Företagens Samorganisation och Renhållningen Piteå AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 171

AD 1/2002
Arbetstagares skadeståndsansvar för skada pga försumlighet
Enskild arbetstagare ./. Termoregulator AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 170