KonkursArbetsrätt

Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

KonkursArbetsrätt är standardverket om förhållandet mellan den arbetsrättsliga lagstiftningen och konkurs- och förmånsrättslagstiftningen. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare och alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner.

De arbets- och insolvensrättsliga frågor som den praktiska tillämpningen ger upphov till besvaras utförligt i boken. Det har efter domar i EU-domstolen och Högsta domstolen visat sig att reglerna inte alltid kan tillämpas som de är uttryckta i lagtexten.

Lönegaranti kan numera utgå även vid en företagsrekonstruktion. Vid en företagsrekonstruktion aktualiseras vidare en rad frågor angående rättsverkningarna av ett offentligt ackord.

I en inledande avdelning beskrivs konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts i sitt rätta sammanhang. De arbetsrättsliga reglernas tillämpning vid konkurs redovisas i en särskild avdelning, följt av en utförlig redovisning av de lagar och principer som styr löneskyddet vid konkurs. Handläggningsfrågor gällande lönegarantibeslutet och statens regress behandlas därefter.

I en särskild avdelning redovisas hur de arbetsrättsliga reglerna och reglerna om löneskydd ska tillämpas vid en företagsrekonstruktion. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen i samband med ett offentligt ackord, lönegarantireglerna och statens regress.

Boken innehåller även checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter. Innehållet är uppdaterat per den 1 juli 2018.

Erik Danhard är advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering samt har haft uppdrag i de allra största företagsrekonstruktionerna i Sverige. Erik Danhard är ofta anlitad som föredragshållare inom området.

6:e upplagan, September 2018. Kartongband, 613 sidor. Författare: Erik Danhard. Jure förlag.

ISBN 978-91-7223-738-4

Pris: 630 kr per ex
Minst 4 ex: 580 kr per ex
Minst 15 ex: 550 kr per ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.


Beställ här