AD 118/2006 Uppsägning p g a illojalitet m m
Fackförbundet SKTF ./. Föreningen Vårdtagarna, Alfa Rehabilitering AB och Nämndemansgården i Sverige AB

Sedan 2003 hade arbetstagaren varit anställd som behandlingsassistent hos Alfa som bedriver behandlingshem för missbrukare av alkohol och narkotika. I september 2005 sades hon upp och avstängdes från arbetet p g a olämpligt uppträdande och brott mot lojalitets- och tystnadsplikten.

SKTF ansåg att det inte förelåg saklig grund för uppsägning. Enligt SKTF hade avstängningen stått i strid med LAS 34 § andra stycket.

AD fann att arbetstagaren brustit i respekt för gällande tystnadspliktsregler och att detta hade rubbat arbetsgivarens förtroende på ett allvarligt sätt. AD ansåg därför att det förelegat saklig grund för uppsägning. Däremot tyckte inte AD att det förelegat särskilda skäl för avstängning av arbetstagaren.

Alfa och Nämndemansgården förpliktades att solidariskt utge allmänt skadestånd till arbetstagaren med 20 000 kr för otillåten avstängning. I övrigt avslogs SKTF:s talan. SKTF fick ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader. Enhällig dom.

Se referat i nyhetsbladet nr 262.