AD 126/2006 Könsdiskriminering vid tillsättning av polisinspektörer
Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket

En kvinnlig arbetstagare hade under en längre tid varit anställd som polisinspektör vid polismyndigheten i Västernorrlands län. Våren 2004 sökte arbetstagaren anställning som polisinspektör med funktion som yttre befäl. De tre utannonserade tjänsterna tillsattes dock av män.

Polisförbundet hävdade att arbetstagaren utsatts för könsdiskriminering. Förbundet hävdade vidare brott mot kollektivavtal, brott mot kvittningslagen samt brott mot jämställdhetslagens förbud mot repressalier.

Då AD jämförde kvinnan med en av männen kom de fram till att mannen hade bättre kvalifikationer och att det därför inte varit fråga om könsdiskriminering. När det gäller frågan om den löneändring som gjordes fann AD att det var fråga om en uppsåtligt vidtagen kvittning i strid med lagen.

Arbetstagaren fick allmänt skadestånd för den felaktiga kvittningen. I Övrigt avslogs Polisförbundets talan. Förbundet fick ersätta statens rättegångskostnader. Enhällig dom.

Se referat i nyhetsbladet nr 263