AD 121/2006 Uppsägning p g a misskötsamhet
Industrifacket Metall ./. Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och SSAB Oxelösund AB

Arbetstagaren hade varit anställd som reparatör hos bolaget sedan 1989. Han hade också haft uppdrag som facklig förtroendeman. I september 2005 blev han uppsagd av personliga skäl då han enligt bolaget satt sig över gällande regler på arbetsplatsen. Bland annat gällde det fusk vid instämpling till arbetet och privata samtal med företagets mobiltelefon.

IF Metall hävdade att det inte rörde sig om allvarliga förseelser och att många av dem hade ägt rum långt tillbaka i tiden. Förbundet begärde att uppsägningen skulle förklaras ogiltig.

AD ansåg att det inte var troligt att arbetstagaren i fortsättningen skulle följa de uppställda reglerna på ett bättre sätt. Därför var det inte skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle försöka omplacera arbetstagaren.

AD fann att uppsägningen hade varit sakligt grundad. Metalls talan avslogs och Metall fick ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader. Enhällig dom.

Se referat i nyhetsbladet nr 263