Kollektivavtalstvister - kommun, landsting

AD 39/1994 Övertid eller färdtid (SKAF) - AA nr 15
AD 56/1994 "Vägande skäl" för förflyttning (SKAF, vård) - AA nr 17
AD 100/1994 Kommunalt avtal om förslagsersättning (CF) - AA nr 23

AD 101/1995 "Vägande skäl" för omplacering av barnomsorgschef
(Lärarförbundet) - AA nr 42
AD 102/1995 "Vägande skäl" för förflyttning av undersköterskor (SKAF) - AA nr 42
AD 112/1995 Övertidskompensation som lön eller ledighet, kommunalt avtal
(SHSTF) - AA nr 44
AD 116/1995 Förslagsersättning, kommunalt avtal - AA nr 45
AD 147/1995 Gränsdragning arbetaravtal -tjänstemannaavtal i landsting
(SKAF -SKTF) - AA nr 49

AD 16/1996 Tillämpningsområde för Trygghetsavtal hos Stockholms stad
(Lärarförbundet) - AA nr 53
AD 40/1996 Tvist huruvida lokalt avtal träffats om fast ersättning för ob, jour m m
(SKAF) - AA nr 56
AD 123/1996 Permitteringslön till brandman (Brandmännens Riksförbund) - AA nr 67

AD 18/1997 Rätt för landsting att meddela bisyssleförbud (SKAF) - AA nr 72
AD 35/1997 Tvist om giltighet av skiljeklausul i kommunalt pensionsavtal - AA nr 75
AD 104/1997 Domstols- eller skiljeförfarande i tvist om sänkt kommunal bruttopension
- AA nr 83

AD 39/1998 Vägande skäl för förflyttning av lärare (LR) - AA 97
AD 69/1998 Disciplinpåföljd för lärare enligt kollektivavtal (Lärarförb.) - AA nr 100
AD 70/1998 Sysselsättningsgrad och jourtid enligt kommunalt avtal (SKAF) - AA nr 99
AD 103/1998 Tillämpning av skiljeklausul i kommunalt pensionsavtal (LR och Lärarförb.)
- AA nr 103
AD 109/1998 Ogiltigt kollektivavtal om sänkta kommunala pensioner - AA nr 103

AD 27/1999 Förbud mot bisyssla enligt kommunalt avtal (Vårdförbundet) - AA nr 115
AD 48/1999 Vägande skäl för förflyttning av kommunal hälsoskyddsinspektör (SKTF) - AA nr 116

AD 42/2000 Övertidsersättning vid utbildning under eljest tjänstgöringsfri tid (Vårdförbundet) - AA nr 137

AD 26/2001 Tvist om alkoholtest och kommunalt avtal om hälsoundersökningar
(Lärarnas Riksförb.) - AA nr 154
AD 47/2001 Vägande skäl för avstängning av lärare, samarbetsproblem
(Lärarnas Riksförb.) - AA nr 158

AD 18/2002 Obefogad disciplinpåföljd och provocerad uppsägning, privatskoleavtalet (Lärarnas Riksförb.) - AA nr 172