LAS, Skadeståndsfrågor

AD 90/1995 Rätt till lön vid ogiltigt avskedande - AA nr 41

AD 35/1996 Begreppet "månadslön" vid beräkning av skadestånd enlig LAS 39 § (utköpning) - AA nr 56

AD 26/1997 Tvist om utköpning enl. LAS 39 § (kommun) - AA nr 74
AD 130/1997 Avräkning från ekonomiskt skadestånd (Lärarförbundet) - AA nr 88

AD 59/1998 Vissa skadeståndsfrågor i Scanair-ärendet (HTF) - AA nr 98

AD 14/1999 Vissa skadeståndsfrågor i Scanair-ärendet (HTF) - AA nr 112

AD 68/2000 Allmänt skadestånd vid upprepade brott mot företrädesrätten (HTF) - AA nr 140
AD 105/2000 Avräkning från ekonomiskt skadestånd - AA nr 149

AD 126/2002 Ingen domstolsprövning av statlig arbetsgivares brott mot företrädesrätten- AA nr 187

AD 13/2003 Vissa frågor om skadestånd vid åsidosättande av företrädesrätt till återanställning (HTF)- AA nr 191
AD 16/2003 Fråga om ekonomiskt skadestånd för inkomstförlust vid sjukskrivning- AA nr 192
AD 84/2003 Fråga om skadestånd för illojalitet då arbetstagare förvärvat aktier i konkurrerande bolag - AA nr 204
AD 104/2003 Ekonomiskt skadestånd för utebliven bonuslön - AA nr 208

AD 61/2005 Fråga om felaktig uppsägning och avräkning av A-kassa från ekonomiskt skadestånd - AA nr 235