Övriga mål

AD 11/1994 Tvist om vem som var arbetsgivare - AA nr 12
AD 28/1994 Skiljeklausul vid könsdiskriminering - AA nr 14
AD 36/1994 Giltighet av skiljeklausul - AA nr 15
AD 55/1994 Sjukledighet bryter inte tjänstledighet - AA nr 17
AD 57/1994 Utbetalning och beskattning av avgångsvederlag (SIF) - AA nr 17
AD 65/1994 Ogiltig konkurrensklausul - AA nr 18
AD 75/1994 Undanröjande av stadfäst förlikning - AA nr 20
AD 98/1994 Läkares äganderätt till journaler - AA nr 23
AD 109/1994 Avgångsvederlag till VD - AA nr 24
AD 111/1994 Skiljeklausul i avtal om avgångsvederlag - AA nr 24
AD 120/1994 Skiljeklausul i anställningsavtal - AA nr 26
AD 123/1994 Ledighet utan lön pga indraget körkort - AA nr 27
AD 132/1994 Avgångsvederlag till VD - AA nr 29
AD 152/1994 Kvittning mot avgångsvederlag - AA nr 30
AD 153/1994 Soc.avgifter och ITP-premier på avgångsvederlag - AA nr 30
AD 157/1994 Överenskommelse utan avslut - AA nr 30

AD 34/1995 Giltighet av skiljeklausul, inköpschef - AA nr 35
AD 54/1995 Forumfråga, betalningsföreläggande i arbetstvist - AA nr 37
AD 86/1995 Villkorat avtal om avgångsförmåner - AA nr 41
AD 120/1995 ADs rätt att pröva tvist mot utländskt företag - AA nr 45
AD 131/1995 Rättegångskostnader vid återkallad talan - AA nr 46
AD 135/1995 Giltighet av skiljeklausul, kundbokare - AA nr 48
AD 154/1995 Fråga om samtidig prövning av lönefordran och kvittningsinvändning - AA nr 50

AD 86/1996 För sen invändning om rättegångshinder - AA nr 62
AD 87/1996 ADs behörighet att pröva kollektivavtalstvist på talan av avtalslös organisation - AA nr 62
AD 100/1996 Tvist om förlikning stadfäst genom dom - AA nr 63
AD 112/1996 Preskription av skadståndsyrkande - AA nr 66
AD 113/1996 Arbetsskyldighet i konstitutorialstjänst - AA nr 66
AD 150/1996 Instansordning vid överklagning av - AA nr 71

AD 22/1997 Tvist om återbetalning av avgångsvederlag - AA nr 73
AD 27/1997 Svensk domstols behörighet att pröva tvist mot utländskt bolag - AA nr 74
AD 72/1997 Skadeståndsansvar för arbetstagare enligt skadeståndslagen - AA nr 79
AD 75/1997 Innehåll i anställningsavtal för deltidsbrandman - AA nr 80
AD 97/1997 Uppsägning av kontraktsanställd VD - AA nr 82
AD 120/1997 Uppsägning av VD i Samhall-bolag - AA nr 87

AD 1/1998 Förutsättning för interimistiskt beslut - AA nr 91
AD 42/1998 Rätt till genstämning mot ny part i målet (Industrifacket) - AA nr 97
AD 80/1998 Brott mot lojalitetsplikt och mot lagen om företagshemligheter - AA nr 100
AD 101/1998 Skadeståndsskyldighet för VD i aktiebolag - AA nr 103
AD 149/1998 Bindande avtal om förlikning - AA nr 110
AD 153/1998 Avvisning av talan enligt LRA 4 kap. 7 § - AA nr 111

AD 57/1999 Arbetsgivares ansvar för arbetstagares personliga egendom - AA nr 117
AD 78/1999 Talan i arbetstvist vid tingsrätt där arbetstagaren har sin hemvist - AA nr 120
AD 99/1999 ADs behörighet i tvist om utlandsarbete (Byggnads) - AA nr 123
AD 109/1999 Reducering av pension för reservofficer genom samordning med ATP
(SACO-S) - AA nr 125
AD 110/1999 Preskriptionsfråga prövas tillsammans med sakfrågan - AA nr 125
AD 114/1999 Avskedande och föredelning av rättegångskostnader - AA nr 126
AD 117/1999 Rätt till provision efter att anställningen upphört - AA nr 126

AD 3/2000 Skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter - AA nr 132
AD 49/2000 Prövning av arbetstvist vid tingsrätt där arbetstagaren har sin hemvist - AA nr 138
AD 77/2000 Rätt till resultatlön i efterskott sedan arbetstagaren sagt upp anställningen - AA nr 142

AD 67/2001 Överklagat beslut om vilandeförklaring i avvaktan på förhandsavgörande från EG-domstolen - AA nr 160
AD 96/2001 Rättegångshinder pga statsimmunitet - AA nr 167
AD 110/2001 Tillämpning av svensk eller dansk lag - AA nr 170

AD 1/2002 Arbetstagares skadeståndsansvar pga försumlighet - AA nr 170
AD 12/2002 Rättegångskostnader vid återkallad talan sedan motparten försatts i konkurs - AA nr 171
AD 21/2002 Rättegångskostnader vid återkallad talan - AA nr 173
AD 49/2002 Ersättning för komp.ledighet efter avgång med avgångsvederlag - preskriptionsfråga (Sv Journalistförb.) - AA nr 176
AD 56/2002 Avvisad talan pga att förhandlingskrav inte uppfyllts (Ledarna) - AA nr 177
AD 72/2002 Skiljeklausuls giltighet - AA nr 180
AD 87/2002 Musikers överlåtelse genom anställningsavtal av "närstående rättigheter" enligt upphovsrättslagen (Försvarsförb.) - AA nr 181
AD 99/2002 Preskription och preskriptionsinvändning vid lokal förhandling (Sif) - AA nr 183
AD 115/2002 Tvist om konkurrensklausul i anställningsavtal - AA nr 186
AD 121/2002 Om rektors negativa uttalande om lärare utgjort förtal - AA nr 187
AD 137/2002 Giltighet av skiljeklausul i kollektivavtal för arbetstagare som inte tillhör avtalsslutande organisation (DIK-förb.) - AA nr 189

AD 11/2003 Tvist om övertidsersättning som inte reglerats i anställningsavtalet - AA nr 190
AD 15/2003 Prövning i AD för "arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal" - AA nr 191
AD 21/2003 Fråga om brott mot lagen om företagshemligheter i samband med att en person lämnat sin anställning och startat egen verksamhet inom samma område - AA nr 193
AD 44/2003 Om bussförare med hjärtbesvär stått till förfogande för arbete (SKAF) - AA nr 197
AD 68/2003 Utökad rättshjälp utöver 100 timmar i arbetsrättsprocess i tingsrätt - AA nr 202
AD 82/2003 Rätt till arbetsuppgifter för fullmaktsanställd kyrkoherde - AA nr 205
AD 113/2003 Fråga om tvist mellan f d arbetstagare och arbetsgivare är en arbetstvist - AA nr 209

AD 6/2004 Begäran om interimistiskt förordnande av stridsåtgärd (Byggnads) - AA nr 210
AD 7/2004 Fråga om tjänstehinder förelegat för brandman med misstänkt hjärtfel (Brandmännens Riksförbund) - AA nr 210
AD 8/2004 Fråga om preskriberad talan om diskriminering (DO) - AA nr 211
AD 15/2004 Fråga om svensk domsrätt ligger för anställd i danskt bolag - AA nr 212
AD 18/2004 Fråga om rätt till tjänstepension för ordförande i ideell organisation (SKTF) - AA nr 212
AD 26/2004 Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet - AA nr 214
AD 36/2004 Otillåten disciplinär bestraffning vid löneavdrag (Byggnads) - AA nr 215
AD 45/2004 Fråga om tillämplig lag i tvist om uppsägning - AA nr 216
AD 90/2004 Hävning av VDs anställningsavtal p g a illojalitet (CF) - AA nr 223

AD 27/2005 Förlängd preskriptionsfrist genom konkludent handlande - AA nr 230
AD 28/2005 Tvist om vite för överträdelse av konkurrensklausul - AA nr 230
AD 59/2005 Skiljeklausuls giltighet för personlig assistent - AA nr 235
AD 79/2005 Om skiljeklausul i kollektivavtal utgjort rättegångshinder för ej avtalsbunden arbetstagare - AA nr 238
AD 129/2005 Tillämpning av begreppet årslön - AA nr 245

AD 20/2006 Fråga om rätt till förmåner under arbetsfri uppsägningstid - AA nr 248
AD 25/2006 Preskription efter konkludent förlängning av preskriptionsfrist (Lokal organisation) - AA nr 248