Kollektivavtalstvister - statliga området

AD 157/1995 Ogiltigt avtal om sänkta statliga bruttopensioner - AA nr 50

AD 39/1996 Innebörd av tillsättningsavtal vid bolagisering av AMU
(Lärarförbundet) - AA nr 56
AD 48/1996 Brott mot statligt turordningsavtal, assesorer vid kammarrätt
(JUSEK) - AA nr 57
AD 52/1996 "I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" enligt statligt turordningsavtal -

AD 33/1997 Uppsägning av assesorer i strid mot statligt turordningsavtal (JUSEK) - AA nr 75
AD 70/1997 Avvisad talan om statlig pension - AA nr 79

AD 48/1998 Tvist om lönehöjning till tjänstebefriade flygledare (ST) - AA nr 98
AD 50/1998 Brott mot statligt turordningsavtal (Skogsakademikerna) - AA nr 98
AD 88/1998 Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter enligt statligt turordningsavtal
(ST) - AA nr 102
AD 136/1998 Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter enligt statligt turordningsavtal (DIK-förbundet) - AA nr 109

AD 24/1999 Omplaceringsskyldighet och turordning enligt statligt turordningsavtal (SACO) - AA nr 114
AD 89/1999 Kollektivavtals giltighet vid arbete utomlands (Officersförbundet) - AA nr 121

AD 15/2002 Flygförares åtagande vid vite att inte ta annan anställning med flygtjänst - AA nr 171

AD 6/2003 Tvist om värdesäkring av statliga tjänstepensioner - AA nr 190

AD 103/2004 Fråga om tillämpning av turordningsbestämmelse i statligt kollektivavtal (ST) - AA nr 224