MBL, Förhandlingsskyldighet

AD 103/1994 Överlåtelse av rörelse (Elektr.förb)- AA nr 23

AD 62/1995 Tillsättning av kommunal chef (Lärarförbundet)- AA nr 39

AD 43/1996 Brott mot primär förhandlingsskyldighet enligt MBL 11 § (Livs)- AA nr 57
AD 146/1996 Brott mot förhandlingsskyldighet före inköp av flygplan (Pilotföreningar)- AA nr 70

AD 110/1997 Förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ MBL (SKPF)- AA nr 85

AD 18/2003 Tvist om förhandlingsskyldighet enligt MBL 11 § (Kyrkans Akad.förb.)- AA nr 193
AD 40/2003 Förhandlingsskyldighet om driftsinskränkning enligt MBL 11§ avseende beslut fattat av utländskt moderbolag (Svensk Pilotförening)- AA nr 196
AD 57/2003 Tvist om partsställning i lokal tvisteförhandling enligt anläggningsavtalet (SBAF)- AA nr 200
AD 64/2003 Förhandlingsskyldighet enligt MBL 13 § mot avtalslös facklig organisation (Finansförb.) - AA nr 202

AD 57/2004 Avskedande p g a illojalitet samt fråga om brott mot kollektivavtalsamt 18 § MBL (SKTF) - AA nr 218
AD 74/2004 Fråga om brott mot förhandlingsskyldighet samt om provanställning varit felaktig (Journalistförbundet) - AA nr 219
AD 80/2004 Tvisteförhandling före prövning i AD (Handels) - AA nr 221
AD 99/2004 Interimistisk prövning av stridsåtgärd (Byggnads) - AA nr 224

AD 46/2005 Brott mot MBL 38 § vid inhyrning av arbetskraft (Metall) - AA nr 233
AD 111/2005 Fråga om förhandlingsskyldighet i samband med byte av arbetsgivarorganisation (SEKO) - AA nr 243

AD 5/2006 Tolkning av vedertaget begrepp i pilotavtal m m (Svensk Pilotförening) - AA nr 246