LAS, Preskriptionsfrågor

AD 5/1994 Förlängd preskription vid avsked - AA nr 12

AD 67/1995 Ändrad talan om uppsägning (SKAF) - AA nr 39
AD 113/1995 "Förlängd" preskriptionstid genom konkludent handlande - AA nr 44

AD 132/1997 Preskription av talan om skadestånd för uppsägning - AA nr 88
AD 150/1997 Tidsfrist för talan efter avslutad tvisteförhandling - AA nr 90

AD 84/2000 Underrättelse om skadeståndsanspråk för brott mot LAS - AA nr 143
AD 85/2000 Tvist om medgiven förlängning av preskriptionstid - AA nr 143

AD 64/2002 Preskription av ogiltighetstalan om uppsägning- AA nr 178
AD 65/2002 Oklart yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning- AA nr 179

AD 99/2003 Analog tillämpning av preskriptionsregler i LAS - AA nr 208

AD 74/2004 Fråga om brott mot förhandlingsskyldighet samt om provanställning varit felaktig (Journalistförbundet) - AA nr 219

AD 44/2005 2-månadersregeln vid avskedande pga ekonomiska oegentligheter - AA nr 232
AD 65/2005 Interimistiskt beslut om anställnings upphörande (Industrifacket) - AA nr 235
AD 107/2005 2-månadersregelns tillämpning vid avskedande pga brott (Polisförbundet) - AA nr 243