Kollektivavtalstvister; privata området

AD 3/1994 Lärlingslön (Bleck- & Plåt) - AA nr 11
AD 27/1994 Semesterförläggning (Pilotavtalet) - AA nr 14
AD 60/1994 Fel lön till deltidare (Pilotavtalet) - AA nr 17
AD 107/1994 Omplacering enligt Pilotavtalet - AA nr 24
AD 127/1994 Tolkning av tvisteuppgörelse (Byggn) - AA nr 28
AD 136/1994 Skiftformstillägg vid månadslön enl. Verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 29
AD 148/1994 "Intentionsavtal" i Pilotavtalet - AA nr 29

AD 9/1995 Gränsdragning arbetaravtal -tjänstemannaavtal (Elektriker -SIF) - AA nr 32
AD 22/1995 Ackord enligt VVS-avtal (SBAF) - AA nr 34
AD 29/1995 Skattefria traktamenten enligt Verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 35
AD 31/1995 Arbetsskyldighet enligt pilotavtal - AA nr 35
AD 46/1995 Lönetillägg för delad sovhytt (Sjöfolk) - AA nr 36
AD 64/1995 Lönetillägg vid utlandsuppdrag (SJF) - AA nr 39
AD 88/1995 Förstadagsintyg och sjuklön enligt Verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 41
AD 95/1995 Lön till frisörspraktikanter (Handels) - AA nr 42
AD 106/1995 Skadestånd för brott mot pilotavtal - AA nr 43
AD 130/1995 Reskostnadsersättning enligt vägavtalet (SEKO) - AA nr 46
AD 138/1995 Ersättning till facklig förtroendeman enligt lag och avtal (Sjöfolk) - AA nr 48

AD 11/1996 Utbetalningstidpunkt, verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 52
AD 59/1996 Tvist huruvida lokalt turordningsavtal träffats (Elektrikerförbundet) - AA nr 60
AD 95/1996 Arbetstidsförläggning i strid mot avtal (Livs) - AA nr 63
AD 122/1996 Utbetalning av semesterlön (Byggnads) - AA nr 67
AD 126/1996 Entreprenader i strid mot ackordsöverenskommelse (Byggnads) - AA nr 67
AD 132/1996 Visstidsanställning enligt anläggningsavtalet (Byggnads) - AA nr 69
AD 133/1996 Rätt till värme i bil enligt installationsavtalet (Elektrikerförbundet) - AA nr 69
AD 138/1996 Brott mot avtal om traktamente (Elektrikerförb) - AA nr 70
AD 147/1996 Tvist om avtal begränsar arbetsgivarens fria anställningsrätt (Försäkringstjänsteman,förb) - AA nr 70

AD 2/1997 Förhandlingsskyldighet enligt installationsavtalet om individuell lön till nyanställd (Elektrikerförb) - AA nr 71
AD 43/1997 Giltighet av skiljeklausul i uppfinnaravtal (CF) - AA nr 76
AD 46/1997 Skiftformstillägg vid övertid enligt verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 77
AD 50/1997 Tvist om arbetstagares "hemort" enligt installationsavtalet (Elektrikerförbundet) - AA nr 77
AD 63/1997 Giltighet av lokal överenskommelse om arbetstid (SEKO - SL-tunnelbana)
- AA nr 78
AD 94/1997 Sjuklön enligt kollektivavtal fr o m 15:e sjukdagen (Pappers) - AA nr 81
AD 102/1997 Pensionstillägg m m enligt pilotavtal - AA nr 82
AD 111/1997 Skiftformstillägg till månadsavlönade enligt verkstadsavtalet
(Metall) - AA nr 85
AD 122/1997 Söndagstillägg enligt bageriavtalet (Livs) - AA nr 87

AD 4/1998 Överskridande av övertidstak i strid mot lag eller kollektivavtal (Trä) - AA nr 91
AD 5/1998 Gränsdragning mellan arbetaravtal och tjänstemannaavtal
(Elektr.förb.) - AA nr 92
AD 6/1998 Pensionstillägg till norsk SAS-pilot - AA nr 92
AD 33/1998 Efterverkan av lokalt arbetstidsavtal (Journalistförb.) - AA nr 95
AD 37/1998 Gränsdragning mellan verkstadsavtal och tjänstemannaavtal (Metall) - AA nr 96
AD 53/1998 Färdtidsersättning enligt verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 98
AD 73/1998 Avsteg från turordning enligt omställningsavtalet SAF-PTK
(Civilek.Riksförb.) - AA nr 100
AD 85/1998 Avtalad utfyllnadspension till kabinpersonal - AA nr 101
AD 112/1998 Avtalsbestämmelser om förbud mot entreprenad (Transport) - AA nr 104
AD 125/1998 Löneform och ackordsförhandlingar enligt verkstadsavtalet
(Metall) - AA nr 107
AD 141/1998 Tjänsteställningstillägg enligt journalistavtalet (SJF) - AA nr 109
AD 143/1998 Förläggning av arbetstid i strid mot lokalt kollektivavtal (Pappers) - AA nr 109

AD 55/1999 Övertid för tjänstgöring på ledig dag enligt pilotavtalet
(Sv. Pilotfören.) - AA nr 117
AD 92/1999 Fyra veckors sommarsemester enligt kollektivavtal för Posten
(SEKO) - AA nr 121
AD 93/1999 Permitteringslön enligt byggavtal då arbetstagare inte inställt sig pga naturhinder (Byggnads) - AA nr 121
AD 127/1999 Anställnings upphörande vid retroaktiv förtidspension (Byggnads) - AA nr 128
AD 149/1999 Beräkning av bortavarotid för rätt till dagtraktamente enligt installationsavtalet (SEF) - AA nr 130

AD 6/2000 Automatisk provanställning enligt KFO-avtalet (Handels) - AA nr 132
AD 7/2000 "Blandad verksamhet" enligt transportavtalet (Transport) - AA nr 132
AD 32/2000 Bestämning av timlön enligt verkstadsavtalet (Metall) - AA nr 136
AD 46/2000 Höjning av "utgående löner" enligt byggavtalet (Byggnads) - AA nr 138
AD 54/2000 Tvåskiftsarbete enligt transportavtalet (Transport) - AA nr 139
AD 57/2000 Förläggning av tvåskiftsarbete enligt Riksavtalet för slakteri- och charkuteribranschen (Livs) - AA nr 139

AD 9/2001 Arbetstagare som bytte facklig organisation blev av med lönetillägg
(livs-avtal) - AA nr 151
AD 18/2001 Tolkning av kollektivavtal om delpension till kabinpersonal (HTF) - AA nr 153
AD 20/2001 Om granskningsarvode från oorganiserades löner kränker deras föreningsrätt (Byggnads) - AA nr 153
AD 36/2001 Semestertillägg för flyttad semester enligt pilotavtal (Norsk pilotförening)
- AA nr 157
AD 39/2001 Tvist om överenskommelse om ackordslön enligt installationsavtalet
(Elektr.förb) - AA nr 157
AD 75/2001 Arbetsskyldighet enligt regionalflygavtalet (Sv Pilotförening) - AA nr 162
AD 78/2001 Övertid och nattarbete i strid mot installationsavtalet (Elektr.förb) - AA nr 163
AD 82/2001 Utebliven övertidsersättning, brott mot kör- och vilotidsregler mm
(Transport) - AA nr 164

AD 16/2002 Stupstocksregel om förläggning av treskiftsarbete enligt sågverksavtalet (Skogs & Trä) - AA nr 171
AD 28/2002 Tillämpning av LAS´ vikariatsregler på journalistavtalets område (Sv Journalistförb.) - AA nr 173
AD 70/2002 Tvist om fartygsbefälhavares lön enligt övergångsavtal (Sv Fartygsbefälsfören.)- AA nr 179
AD 88/2002 Tvist om brott mot pilotavtal för utebliven behandling i "slingkommitté" av ändrat flygprogram (Sv Pilotförening)- AA nr 182
AD 136/2002 Tvist om ob-tillägg enligt kollektivavtal för Kyrkan (Kyrkans Akad.förb)- AA nr 189
AD 137/2002 Giltighet av skiljeklausul i kollektivavtal för arbetstagare som inte tillhör avtalsslutande organisation (DIK-förb.)- AA nr 189

AD 1/2003 Tvist om lön för praktikarbete som starkströmselektriker (Elektr.förb.)- AA nr 189
AD 9/2003 Partsställning vid löneöverenskommelse enligt kollektivavtal för Kyrkan (Kyrkans Akad.förb.)- AA nr 190
AD 19/2003 Undantag i kollektivavtal för utbetalning av permitteringslön (Livs)- AA nr 193
AD 57/2003 Tvist om partsställning i lokal tvisteförhandling enligt anläggningsavtalet (SBAF)- AA nr 200
AD 59/2003 Övertid eller mertid för deltidsanställd enligt grafiska civilavtalet (Grafiska Fackförbundet) - AA nr 201
AD 66/2003 Rätt till vilodag enligt kollektivavtal för kabinpersonal (HTF) - AA nr 202
AD 74/2003 Diskriminerande för män med föräldralön barnets första 3 månader enligt kollektivavtal (Metall) - AA nr 203
AD 78/2003 Tvist om avdrag för granskningsarvode från anställdas löner (SBAF) - AA nr 204
AD 90/2003 Fråga om 18-årig kockelev utfört kvalificerat yrkesarbete (HRF) - AA nr 205
AD 111/2003 Tvist om granskningsöverenskommelse enligt kollektivavtal (SBAF) - AA nr 209

AD 5/2004 Fråga om kollektivavtalstolkning samt tolkningsföreträde (Svensk Pilotförening) - AA nr 210
AD 43/2004 Fråga om skyldighet att utbetala tantiem (Ledarna) - AA nr 216
AD 61/2004 Fråga om kollektivavtalsbrott vid tillämpning av ackordsöverenskommelse (Byggnads) - AA nr 217
AD 67/2004 Fråga om skadeståndsskyldighet vid kollektivavtalsbrott (Byggnads) - AA nr 218
AD 76/2004 Tolkning av kollektivavtal för beräkning av antal semesterdagar
AD 91/2004 Tvist om löneform (ackord eller tidlön) enligt anläggningsavtalet (Byggnads) - AA nr 223
AD 102/2004 Fråga om omplacering innebär brott mot anställningsavtal (Tjänstetandläkarna) - AA nr 224

AD 2/2005 Fråga om överenskomna löner strider mot kollektivavtal (Byggnads) - AA nr 227
AD 13/2005 Fråga om lönetillägg för cateringpersonal med yrkesutbildning (HRF) - AA nr 228
AD 25/2005 Giltighet av lokal tillämpning av lönetillägg (Metall) - AA nr 230
AD 50/2005 Förhandling om in- och utlåning av arbetskraft enligt byggnadsavtalet (Byggnads) - AA nr 234
AD 84/2005 Tvist om individuell prestationslön på S-avtalets område (Byggnads) - AA nr 239
AD 130/2005 Omplaceringar av flygkaptener till flygstyrmän (Svensk Pilotförening) - AA nr 245
AD 121/2005 Uppsägning av lokal överenskommelse om garanterad anställning för pensionsålder (Grafiska) - AA nr 245

AD 5/2006 Tolkning av vedertaget begrepp i pilotavtal m m (Svensk Pilotförening) - AA nr 246
AD 9/2006 Rätt till övertidsersättning (Industrifacket) - AA nr 246
AD 12/2006 Fråga om föreningsrättskränkning och omplacering (Industrifacket) - AA nr 247
AD 29/2006 Preskriberad talan om brott mot kollektivavtal (Psykologförbundet) - AA nr 249
AD 34/2006 Tvist om brott mot ackord genom anlitande av underentreprenörer (Byggnads) - AA nr 249