LAS, Övriga tvister

AD 17/1994 Anställnings upphörande pga värnplikt (Metall) - AA nr 13
AD 82/1994 Lön under anställning enligt interimistiskt beslut - AA nr 21
AD 137/1994 Omplacering av förskollärare - AA nr 2

AD 84/1995 Anställning genom konkludent handlande, restaurang - AA nr 41

AD 13/1996 Ändring av enskilt anställningsavtal, lönevillkor för skattejurist - AA nr 52
AD 47/1996 Tvist om muntliga anställningsavtal (Handels) - AA nr 57
AD 61/1996 Giltighet av skiljeklausul, basket-coach - AA nr 60
AD 68/1996 Giltighet av egen uppsägning (SHSTF) - AA nr 60
AD 109/1996 Tvist om brister i rehab-ansvar föranlett arbetstagares egen uppsägning (Industrifacket) - AA nr 64

AD 19/1997 Tvist om anställning i konkursbo (SIF) - AA nr 72
AD 41/1997 Interimistisk prövning av omplacering av präst - AA nr 76
AD 74/1997 Skyldighet för präst att utöva annan prästtjänst (SKPF) - AA nr 80
AD 88/1997 Förflyttning av kyrkoherde med fullmaktstjänst (SKPF) - AA nr 81

AD 28/1998 Tvist om VDs anställningsavtal övergått till annat bolag - AA nr 95
AD 93/1998 Tolkning av överenskommelse om en anställnings upphörande
(DIK-förb.) - AA nr 102
AD 150/1998 Godtagbart skäl för omplacering - AA nr 110
AD 152/1998 Ingen interimistisk prövning av uppsägning i tvist om anställningsform
- AA nr 110

AD 3/1999 Tvist om utfästelse om anställning på vikariat (Handels) - AA nr 111
AD 5/1999 Tvist om anställningsförhållande uppkommit (SEKO) - AA nr 112
AD 127/1999 Anställnings upphörande vid retroaktiv förtidspension - AA nr 128

AD 30/2000 Permittering eller ledighet vid arbetstagares frånvaro från arbetet (Lantarb.förb.) - AA nr 136
AD 45/2000 Tvist om återkallelse till arbete i Tyskland - AA nr 138
AD 81/2000 Tvist om hävning av anställningsavtal med läkare - AA nr 143
AD 115/2000 Giltighet av avtal om förlängd uppsägningstid (HTF) - AA nr 150

AD 91/2001 Giltighet av konkurrensklausul i anställningsavtal - AA nr 167
AD 110/2001 Tillämpning av svensk eller dansk lag - AA nr 170

AD 15/2002 Flygförares åtagande vid vite att inte ta annan anställning med flygtjänst - AA nr 171
AD 90/2002 Om professor haft rätt att ensidigt avbryta avtalad tjänstledighet (SACO)- AA nr 182
AD 115/2002 Tvist om konkurrensklausul i anställningsavtal- AA nr 186
AD 134/2002 Om omplacering av arbetsledare utgjort skiljande från anställningen (SKTF)- AA nr 189

AD 20/2003 Om omplacering från skolbusschaufför till skolvaktmästare utgjort skiljande från anställning- AA nr 193
AD 76/2003 Tvist om godtagbara skäl vid omplacering av kriminalvårdare (SEKO) - AA nr 204
AD 105/2003 Fråga om anställningsavtal har träffats (Teaterförbundet) - AA nr 208
AD 90/2004 Hävning av VDs anställningsavtal p g a illojalitet (CF) - AA nr 223
AD 102/2004 Fråga om omplacering innebär brott mot anställningsavtal (Tjänstetandläkarna) - AA nr 224

AD 28/2005 Tvist om vite för överträdelse av konkurrensklausul - AA nr 230
AD 30/2005 Om frånträdande av anställning efter ofredande kan jämställas med avskedande (Metall) - AA nr 231
AD 59/2005 Skiljeklausuls giltighet för personlig assistent - AA nr 235
AD 65/2005 Interimistiskt beslut om anställnings upphörande (Industrifacket) - AA nr 235

AD 16/2006 Tvist angående rätt att behålla personligt lönetillägg vid byte av arbete inom samma bolag (Transportarbetareförbundet) - AA nr 247