LAS, Uppsägning pga personliga skäl

AD 12/1994 Livsmedelsarbetare, hälsorisk (Livs) - AA nr 12
AD 79/1994 Pappersarbetare, illojalitet (Pappers) - AA nr 20
AD 94/1994 Lokalvårdare, dålig arbetsprestation - AA nr 22
AD 95/1994 Arbetsledare, dålig arbetsprestation (SIF) - AA nr 22
AD 99/1994 Bussförare, misskötsamhet (SKAF) - AA nr 23
AD 121/1994 Vägarbetare, arbetsvägran, sjukdom - AA nr 27
AD 122/1994 Ingenjör, vägrad lönesänkning (SIF) - AA nr 27
AD 134/1994 Socialsekreterare, samarbetsproblem (SKTF) - AA nr 28

AD 2/1995 Samarbetsproblem, lärare - AA nr 31
AD 11/1995 Knivhot, styckare - AA nr 32
AD 15/1995 Arbetsvägran, lärare (Lärarförbundet) - AA nr 34
AD 16/1995 Arbetstidfusk, catering (Hotell & Restaurang) - AA nr 34
AD 23/1995 Samarbetsproblem och bristande kompetens, kamrer (SKTF) - AA nr 34
AD 40/1995 Vägrad lönesänkning, organist (Lärarförbundet) - AA nr 36
AD 50/1995 Genom omplaceringsbeslut, säljare - AA nr 37
AD 55/1995 Egen uppsägning genom arbetstagarens agerande, lärare - AA nr 37
AD 74/1995 Sexuella trakasserier (HTF) - AA nr 40
AD 82/1995 Relationsproblem och omplaceringsskyldighet, läkare - AA nr 41
AD 122/1995 Medlemskap i MC-klubb (Officersförb) - AA nr 45
AD 140/1995 Underlåtenhet att lämna förstadagsintyg (Industrifacket) - AA nr 49
AD 146/1995 Otillbörligt agerande rörande biljettförmån (HTF) - AA nr 49
AD 149/1995 Fingerad arbetsbrist, läkare - AA nr 50
AD 152/1995 Fingerad arbetsbrist & omplaceringsskyldighet, sjuksköterska
(SHSTF) - AA nr 50

AD 10/1996 Sexuella trakasserier, scenografilärare - AA nr 52
AD 76/1996 Samarbetsproblem, interimistiska beslut (Metall) - AA nr 61
AD 102/1996 Misskötsamhet/missbruk, syo-konsulent (Lärarnas Riksförbund) - AA nr 64
AD 115/1996 Nedsatt arbetsförmåga, brevbärare (SEKO) - AA nr 65
AD 125/1996 Rätt till lön under uppsägningstid (SEKO) - AA nr 67

AD 9/1997 Ångrad egen uppsägning efter ogillat åtal om stöld (Handels) - AA nr 71
AD 28/1997 Uppsägning av undersköterska p g a otillbörligt handlande (SKAF) - AA nr 75
AD 29/1997 Uppsägning av lagerarbetare p g a vägrad medverkan vid utpasseringskontroll (Metall) - AA nr 75
AD 34/1997 Uppsägning av banktjänsteman som beviljat sig kredit i banken - AA nr 75
AD 39/1997 Uppsägning p g a vägrad medverkan till rehabilitering (SAC-Posten) - AA nr 76
AD 52/1997 Uppsägning och rehab-ansvar (Metall) - AA nr 78
AD 57/1997 Uppsägning av ambulanssjukvårdare p g a illojalitet (SKAF) - AA nr 78
AD 73/1997 Omplaceringsskyldighet vid nedsatt arbetsförmåga (Vårdförbundet SHSTF) - AA nr 80
AD 84/1997 Av arbetsgivaren återtagen uppsägning samt beräkning av maximalt ekonomiskt skadestånd - AA nr 81
AD 100/1997 Uppsägning av byrådirektör p g a olämpligt uppträdande - AA nr 82
AD 115/1997 Uppsägning p g a nedsatt arbetsförmåga (SKAF) - AA nr 87
AD 141/1997 Uppsägning av polis p g a brott under inflytande av psykisk störning
- AA nr 89
AD 145/1997 Uppsägning p g a olovlig frånvaro (alkoholmissbruk) (SKAF) - AA nr 92

AD 13/1998 Uppsägning pga nedsatt arbetsförmåga (SKAF) - AA nr 92
AD 16/1998 Tvåmånadersfrist för uppsägning (SEKO) - AA nr 93
AD 20/1998 Uppsägning av kriminalvårdare pga alkoholmissbruk (SEKO) - AA nr 94
AD 52/1998 Uppsägning pga marijuanabruk - AA nr 98
AD 57/1998 Uppsägning pga för låga arbetsprestationer (SKTF) - AA nr 98
AD 67/1998 Uppsägning efter fullgjort rehab-ansvar (Lärarförb.) - AA nr 99
AD 107/1998 Uppsägning utan möjlighet för arbetstagare att ändra sitt beteende
(SKAF) - AA nr 103
AD 108/1998 Uppsägning av facklig förtroendeman (Transport) - AA nr 103
AD 142/1998 Uppsägning av facklig ombudsman pga bedrägligt förfarande - AA nr 109

AD 2/1999 Uppsägning pga skadegörelse under påverkan av sjukdom
(Industrifacket) - AA nr 111
AD 10/1999 Uppsägning pga nedsatt arbetsförmåga (Livs) - AA nr 112
AD 13/1999 Uppsägning av chaufför pga misskötsamhet (Industrifacket) - AA nr 112
AD 26/1999 Uppsägning av forskare pga nedsatt arbetsförmåga (CF) - AA nr 114
AD 39/1999 Uppsägning och avstängning av kock vid flygplats pga säkerhetsrisk
(Hotell- & Restaurang) - AA nr 116
AD 49/1999 Uppsägning pga otillbörligt utnyttjande av dator (HTF) - AA nr 117
AD 79/1999 Uppsägning av bagerianställd pga bristande personlig hygien
(Livs) - AA nr 120
AD 87/1999 Uppsägning pga olycka till följd av vårdslös provkörning (Metall) - AA nr 121
AD 96/1999 Uppsägning och avstängning av universitetslektor (ST) - AA nr 123
AD 108/1999 Frånvaro från arbetet utan att anmäla förhinder (Fastighets) - AA nr 125
AD 124/1999 Uppsägning av elinstallatör pga nedsatt arbetsförmåga
(Elektr.förb) - AA nr 127
AD 146/1999 2-månadersfrist för uppsägning - AA nr 130

AD 17/2000 Uppsägning av kock på flygplatsrestaurang pga säkerhetsrisk
(Hotell & Restaurang) - AA nr 133
AD 35/2000 Uppsägning pga arbetsbrist kort tid efter att uppsägning pga personliga skäl återtagits (SKTF) - AA nr 136
AD 64/2000 Uppsägning pga olovlig frånvaro och bedrägligt förfarande - AA nr 139
AD 76/2000 Omplaceringsskyldighet före uppsägning pga samarbetssvårigheter - AA nr 142
AD 90/2000 Interimistisk prövning av bundenhet till egen uppsägning (SEKO) - AA nr 145
AD 111/2000 Uppsägning av lärare pga alkoholmissbruk (LR) - AA nr 149

AD 1/2001 Uppsägning av arbetstagare med elöverkänslighet (SIF) - AA nr 150
AD 2/2001 Uppsägning av brevbärare pga brott utom tjänsten - AA nr 151
AD 3/2001 Uppsägning pga vägran att medverka till drogtestning (SKTF) - AA nr 151
AD 12/2001 Uppsägning av stuveriarbetare pga ringa varusmuggling (Hamnarbetareförbundet) - AA nr 152
AD 29/2001 Provocerad uppsägning av tidsbegränsad anställning (SIF) - AA nr 155
AD 55/2001 Ångrad egen uppsägning, med hänvisning bl a till psykisk sjukdom
(SEKO) - AA nr 159
AD 59/2001 Saklig grund för uppsägning av lönebidragsanställd (SKAF) - AA nr 160
AD 60/2001 Omplaceringsskyldighet före uppsägning av skyddsvakt pga brott - AA nr 160
AD 70/2001 Uppsägning av skötare som dömts för sexuellt ofredande (SKAF) - AA nr 160
AD 92/2001 Omfördelning av arbetsuppgifter vid nedsatt arbetsförmåga
(Fastighets) - AA nr 167
AD 94/2001 Lång fängelsevistelse som saklig grund för uppsägning - AA nr 167
AD 106/2001 Uppsägning pga tillgrepp av byggmaterial - AA nr 168

AD 18/2002 Obefogad disciplinpåföljd och provocerad uppsägning (Lärarnas Riksförb.)- AA nr 172
AD 26/2002 Uppsägning pga brott utanför anställningen (SEKO)- AA nr 172
AD 32/2002 Uppsägning av brandman pga begränsad arbetsförmåga (SKAF)- AA nr 173
AD 51/2002 Uppsägning av busschaufför pga vägrat drogtest (SKAF)- AA nr 176
AD 58/2002 Uppsägning pga upprepad arbetsvägran (SBAF)- AA nr 177
AD 64/2002 Preskription av ogiltighetstalan om uppsägning- AA nr 178
AD 65/2002 Oklart yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning- AA nr 179

AD 44/2003 Om bussförare med hjärtbesvär stått till förfogande för arbete (SKAF)- AA nr 197
AD 45/2003 Om arbetsgivare får åberopa personliga skäl för uppsägning som skett med hänvisning till arbetsbrist- AA nr 198
AD 70/2003 Uppsägning pga olovlig frånvaro (familjeskäl) (Vårdförbundet) - AA nr 202
AD 81/2003 Uppsägning av arbetstagare som under sjukskrivning arbetat hos annan arbetsgivare (SEKO) - AA nr 204

AD 30/2004 Ogiltig uppsägning av brevbärare dömd till fängelse i 2 år och 8 månader (SEKO) - AA nr 214

AD 43/2005 Uppsägning pga personliga skäl av arbetstagare i skyddat arbete hos Samhall - AA nr 232
AD 72/2005 Uppsägning av resesäljare för avvikelse från kassarutiner (Handels) - AA nr 237
AD 85/2005 Uppsägning pga felaktigt uppburet kostnadsbidrag (Sif) - AA nr 239
AD 105/2005 Uppsägning pga alkoholmissbruk (Skogs & Trä) - AA nr 243

AD 11/2006 Fråga om rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet fullgjorts (Kommunal) - AA nr 247
AD 13/2006 Fråga om saklig grund för uppsägning (Försäkringstjänstemannaförbundet) - AA nr 247