LAS, Övergång av verksamhet

AD 96/1995 Uppsägning vid entreprenadbyte i busstrafik, interimistisk dom
(SKAF) - AA nr 42
AD 97/1995 Uppsägning vid omflaggning av bostadsplattformar, interimistisk dom - AA nr 42
AD 100/1995 Tillgodoräknad anställningstid efter arbetsgivarbyte (SBAF) - AA nr 42
AD 134/1995 Nekad förhandsprövning i EG-domstol i tvist om verksamhetsövergång
(SKAF) - AA nr 46
AD 148/1995 Avskedande vid Postens bolagisering - AA nr 50
AD 156/1995 Företrädesrätt vid verksamhetsövergång (Elektrikerförbundet) - AA nr 50
AD 163/1995 Uppsägning vid entreprenadbyte i busstrafik (SKAF) - AA nr 50

AD 49/1996 Tunnelbygge som övertagits av annan entreprenör (Byggnads) - AA nr 58
AD 67/1996 Kringgående av LAS vid förändring av verksamhet (Metall) - AA nr 60

AD 67/1997 Övergång av verksamhet vid entreprenadbyte - AA nr 79
AD 81/1997 Övergång av verksamhet från egen regi till entreprenad (Fastighets) - AA nr 80

AD 44/1998 Tvist om övergång av verksamhet, fastighetsskötsel (Fastighets) - AA nr 97
AD 121/1998 Tvist om övergång av lantmäteriverksamhet från stat till kommun
(ST) - AA nr 106
AD 124/1998 Tvist om övergång av bevakningsverksamhet från entreprenad till egen regi (Transport) - AA nr 107
AD 144/1998 Överlåtelse av blomsteraffär enligt LAS 6 b § - AA nr 110
AD 146/1998 Överlåtelse av restaurangverksamhet enligt LAS 6 b § - AA nr 110

AD 21/1999 Övergång av verksamhet från en statlig myndighet till en annan
(SEKO) - AA nr 113

AD 101/2001 Om upphörande av produktionssamarbete utgjort övergång av verksamhet enligt LAS 6b § (Journalistförb) - AA nr 167

AD 63/2002 Övergång av verksamhet enligt LAS 6b § vid arrendatorsbyte- AA nr 177