MBL, Konflikträtt

AD 155/1994 Delegering av beslut om sympatiåtgärder (Elektrik.förbundet) - AA nr 30

AD 77/1995 Löneavdrag för arbetskonflikt på arbetsfri dag - AA nr 41

AD 22/1996 Skadestånd för olovlig strejk hos Stockholmsbagaren (Livs)- AA nr 54
AD 74/1996 Tvist om traktamente under arbetskonflikt (Svensk Pilotförening)- AA nr 61
AD 119/1996 Rätt till sympatiåtgärder (Elektrikerförbundet)- AA nr 67

AD 17/1998 Fackliga stridsåtgärder och föreningsfrihet enligt Europakonventionen (Industrifacket)- AA nr 93

AD 65/1999 Beslut om sympatiåtgärder i behörig ordning (Transport)- AA nr 119

AD 89/2001 Interimistiskt beslut om politisk strejk (Hamnarbetareförbundet)- AA nr 166

AD 25/2003 Interimistisk prövning av tillåtlighet av konfliktåtgärder med delvis politiskt syfte (SAC)- AA nr 194
AD 26/2003 Interimistisk prövning av facklig stridsåtgärd mot bekvämlighetsflaggat fartyg (Transport)- AA nr 195
AD 46/2003 Skadeståndskrav för påstådd olovlig facklig stridsåtgärd mot bekvämlighetsflaggat fartyg (Transport och SEKO)- AA nr 198

AD 6/2004 Begäran om interimistiskt förordnande av stridsåtgärd (Byggnads) - AA nr 210
AD 71/2004 Fråga om skadeståndsstorlek för arbetstagarorganisation som brutit mot varselskyldighet (Elektr.förb.) - AA nr 218
AD 96/2004 Intermistisk prövning av stridsåtgärd (Hamnarbetarförbundet) - AA nr 224
AD 99/2004 Interimistisk prövning av stridsåtgärd (Byggnads) - AA nr 224
AD 111/2004 Intermistiskt förordnande av stridsåtgärd mot lettiskt företag som ej vill ingå kollektivavtal (Byggnads och Elektrikerförb.) - AA nr 226

AD 29/2005 Lokal facklig organisations skadeståndsskyldighet för olovlig stridsåtgärd (Elektr.förb.) - AA nr 231
AD 49/2005 Beslut om förhandsavgörande från EG-domstolen i tvist om fackliga stridsåtgärder i strid mot EG-rätten (Byggnads och Elektrikerförb.) - AA nr 233
AD 88/2005 Om fackligt brev till beställare utgjort olovlig stridsåtgärd mot underentreprenör (Byggnads) - AA nr 240
AD 110/2005 Stridsåtgärd mot arbetsgivare bunden av annat kollektivavtal (Pappers) - AA nr 243
AD 116/2005 Fråga om arbetsgivare vidtagit olovlig stridsåtgärd genom att utestänga arbetstagare (Elektrikerförb.) - AA nr 244

AD 10/2005 Olovlig sympatiåtgärd (Byggnads) - AA nr 246